Voorwoord van de voorzitter.

De kascommissie is op 18 mei uitgenodigd en hebben de financiële controle over het jaar 2020 gedaan. Zij hebben inzage gekregen in de financiële stukken van BBZ en waar nodig uitleg van Bram Laterveer, penningmeester.

BBZ wil hierbij de kascommissie, mevrouw Venniker en mevrouw Van Ommeren (huurders ZVH) hartelijk dank zeggen.

Gelukkig zijn de Corona maatregelen versoepeld. Dit maakte dat de leden van het bestuur en adviesraad op maandag 7 juni jl., weer voor de eerste keer fysiek bij elkaar zijn geweest.

Gelukkig is de ruimte in Kleurrijk groot genoeg om 1.50 meter afstand te kunnen houden. Het was fijn om elkaar weer te zien en te spreken. De online overleggen zijn goed gegaan, maar het is en blijft een alternatief. Er gaat toch maar niets boven het met elkaar aan de overlegtafel zitten.

Tevens was dit ons laatste gezamenlijke overleg voor het zomerreces. Dit is de periode juli en augustus. Wel zullen leden van het bestuur in deze periode de post en mail checken.

 

Namens het bestuur en adviesraad wensen wij alle ZVH huurders een fijne en goede zomer toe.

 

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

 

Met vriendelijke groet,

Esengül Toprak – Deniz,

Voorzitter BBZ.


Jaarverslag 2020

De huurders van ZVH mochten tot uiterlijk 1 juli reageren op het Jaarverslag 2020.

Slechts één huurder heeft naar aanleiding van het Jaarverslag een vraag gesteld en dit betrof het financiële verslag. Deze huurder verwachtte een uitgebreider financieel verslag en meende dat wij de ZVH huurders niet volledig informeerde.

BBZ heeft de huurder goed en duidelijk uitgelegd dat de Kascommissie volledig inzicht heeft gehad in de financiële stukken. En dat de huurders conform de statuten artikel 15.1 en artikel 15.2 zijn geïnformeerd.

Op dezelfde wijze zoals ook gebruikelijk is op de Algemene Leden Vergadering (ALV). Echter met dit verschil dat de kascommissie nu schriftelijk decharge heeft verleend en op de ALV gebeurt dit mondeling. De schriftelijke verklaring van decharge is toegevoegd aan het Jaarverslag,

 

Ook in het Jaarverslag stond het Rooster van aftreden. Drie bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld. En bij de adviesraad hebben vijf leden zich herkiesbaar gesteld.

BBZ heeft de huurders gevraagd indien er bezwaren zijn tegen de herkiesbaarheid van de in het verslag bij naam genoemde leden, dit schriftelijk per mail kenbaar te maken.

Hier zijn geen reacties van huurders op gekomen.

Dat is heel fijn en daarom willen wij u, de huurders, bedanken voor het in BBZ gestelde vertrouwen.


Stimuleren gebruik Huurtoeslag 2020.

BBZ maakt deel uit van het Huurders overleg Zaanstreek (HoZ).

Via het HoZ kregen wij de oproep van de Belastingdienst dat bepaalde huurders toch recht hebben op huurtoeslag over 2020, omdat de harde inkomensgrenzen zijn afgeschaft.

 

Tot en met 2019 kon het recht op huurtoeslag in één keer vervallen als de huurder een paar euro extra verdiende. Sinds 2020 krijgt men minder huurtoeslag als het inkomen stijgt. Maar het is niet meer zo dat bij een kleine stijging de huurtoeslag plotseling helemaal wegvalt.

Mensen die geen huurtoeslag ontvangen en er wel recht op hebben kunnen nog tot 1 september 2021 huurtoeslag over 2020 aanvragen.

 

Het blijkt dat nog veel huurders niet weten dat zij vorig jaar recht hadden op huurtoeslag. Zij moeten actie ondernemen.

 

De Belastingdienst afdeling Toeslagen gaat komende tijd huurders attenderen om hun mogelijk recht op huurtoeslag te checken via www.toeslagen.nl/huurtoeslag

Of de Belasting Telefoon 0800 – 0543 (gratis)

 

 

Mogelijk kan ook het Sociaal Wijkteam in uw wijk/buurt u hierin ondersteunen en/of informeren.

 

 

Ook ZVH zal de huurders hierop attenderen en informeren in zijn Nieuwsbrief van Juli. Lees deze Nieuwsbrief goed door!


Algemeen:

 

  • De Bewonersraad heeft zijn zomerreces vanaf 1 juli tot en met 31 augustus 2021.

 

  • Huurders die contact willen opnemen met de Bewonersraad adviseren wij om dit niet telefonisch te doen. Er is namelijk niet dagelijks iemand van het bestuur aanwezig. Wij adviseren u om dit per email te doen, wij zullen uw bericht dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

info@bewonersraadzvh.nl

 

  • Bij algemene individuele klachten adviseren wij u om contact op te nemen met uw Bewonerscommissie. Als er in uw wijk of complex geen Bewonerscommissie actief is, dan dient u rechtstreeks contact op te nemen met ZVH.

 

  • Bij eventuele problemen met uw buren, kunt u contact opnemen met “Beter Buren”. Zij kunnen mogelijk bemiddelen in deze.

 

De door BBZ uitgebrachte adviezen en/of instemmingen en de reactie van ZVH hierop, kunt u teruglezen op onze website. www.bewonersraad-zvh.nl