Verslag jaarvergadering BBZ 2015


 

Jaarvergadering BBZ 2015

 

Aanwezig:        de dames A. Beems-van Roon, T. Buth-Kat, C. Geldorp. E.M. Groot-van Dekken, B. W. Vijn en de heren R. Heimenberg, N. Hin, J. Lodewijk, B. Regter, J. Schoen en R. Wassink

ZVH:                de heer F. van Dooren, mevrouw Y. de Groot

Adviseur:         de heer R. Kiburg

Verder: zie presentielijst

Afwezig:           –

Datum:             19 november 2015

Locatie:            Mennistenerf, H. Gerhardstraat 77, Zaandam

Verslag:           mevrouw A.J. de Jong – Secretariaatservice vof De Tekst

Besprekingsverslag Actie
1. Opening

De heer Regter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de heer Agterkamp (Woonbond) die aanwezig is voor een presentatie van ‘De nieuwe Woningwet 2015 met kansen voor huurders’ na de pauze.

De agenda wordt vastgesteld.

2. Stand van zaken

De heer Regter licht de activiteiten en speerpunten van de Bewonersraad (BBZ) toe:

 • Helaas moest de BBZ afscheid nemen van 2 mensen, de heer Heidenberg blijft zich echter inzetten als aanspreekpunt voor het cluster Bomenbuurt.

De BBZ heeft tot taak om waar geen Bewonerscommissie (BC) actief is, iemand uit het betreffende cluster te laten aanschuiven bij de BBZ.

 • Er is een nieuw lid in de Raad van Toezicht benoemd op voordracht van de BBZ, de heer P. de Bakker volgt mevrouw C. Niestijl op. Van de vijf zetels in de Raad van Toezicht zijn er twee op voordracht van de huurders.
 • De BBZ is jaren lid van de Woonbond geweest. Aangezien dat dit te weinig toegevoegde waarde had is naar aanleiding van de jaarvergadering van 2014 besloten het lidmaatschap op te zeggen. Echter, bij het exitgesprek zijn nieuwe gesprekken op gang gekomen aan de hand waarvan wordt bekeken of de Woonbond toch meer kan betekenen voor de toekomst van de huurders van ZVH. De ervaring van nu is dat de Woonbond een belangrijk aandeel heeft bij het vertolken van de consequenties van de nieuwe woningwet. De huurders zijn zich nog niet bewust van de mate van zeggenschap die ze hebben c.q. kunnen krijgen.
 • De enquête die de BBZ heeft gehouden was een enorm succes, met een respons van 65 à 68% waar de BBZ erg blij mee was. De BBZ wil de huurders beter betrekken, ook bij de totstandkoming van adviezen die door ZVH worden gevraagd. Het is de bedoeling om dit een vervolg te geven en volgend jaar opnieuw een enquête te houden. Inmiddels krijgt de BBZ steeds meer e-mailadressen in bezit en stijgt de hoeveelheid interactie met de huurder via de website.
 • Het is de bedoeling om volgend jaar ook weer een avond voor BC’s te organiseren waarbij zij worden uitgenodigd om thema’s en/of bespreekpunten aan te leveren. Ook wordt er in 2016 opnieuw een ‘BC van het jaar’ gekozen. 

Activiteiten BBZ 2014/2015:

–        7x Overleg met de directeur/bestuurder van ZVH

–        6x Diverse tussentijdse overleggen met medewerkers van ZVH

–        12x Algemeen Bestuursvergadering

–        6x Dagelijks Bestuursvergadering

–        5x Ondersteuning BC’s door DB-leden van de BBZ

–        12x Bemiddeling tussen huurder/ZVH

–        3x Vergadering HOZ (Huurdersoverleg Zaanstad)

–        2x Overleg met de RvT

–        3x Overleg met de gemeente

–        4x Adviezen geschreven na voorbereiding in werkgroepverband

–        3x Werkgroep website

–        3x Werkgroep werving en selectie kandidaat RvT op voordracht van de huurders

–        2x Avond opleiding

–        3x Gesprekken  met de Woonbond

3. Verslag jaarvergadering 2014

Tekstueel zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld en ondertekend.

Naar aanleiding van het verslag:

Blz. 2: Er is een adviesaanvraag ontvangen over het Ondernemingsplan 2015-2019, het advies is in voorbereiding en is beschikbaar voor huurders (publicatie website) zodra het aan ZVH is aangeleverd.

4. Financieel jaarverslag 2014

Het jaarverslag 2014 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

5. Begroting 2015

De heer Schoen licht toe dat de begroting ten opzichte van voorgaande jaren naar boven is bijgesteld, met name door extra kosten voor advies en scholing m.b.t de nieuwe Woningwet en voor de werving/selectie van een nieuwe kandidaat voor de RvT.

De begroting voor 2015 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

6. Kascommissie

De heren Van Arum en Weerstand hebben de kas gecontroleerd. Zij hebben een gedegen en zeer goed verzorgde administratie aangetroffen waarmee zij de penningmeester complimenteren. Zij geven een goedkeurende verklaring af.

7. Decharge penningmeester

Nadat de kascommissie positief advies heeft uitgebracht omtrent de decharge van de penningmeester naar aanleiding van het gevoerde financieel beleid over boekjaar 2014, neemt de vergadering dit over, decharge van de penningmeester volgt bij acclamatie. 

8. Verkiezing nieuw lid en reservelid kascommissie

De heer Weerstand is dit jaar aftredend, de heer Vis biedt zich aan om zitting te nemen in de kascommissie naast de heer Van Arum. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming van K. Vis als lid van de kascommissie. De heer E. Weerstand biedt zich aan als reservekandidaat.

9. Aftredende/herkiesbare leden BBZ + voordracht nieuw lid

De volgende personen zijn aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld:

–        Mevrouw A. Beems-van Roon

–        Mevrouw C. Geldorp

–        De heer N. Hin

–        Mevrouw B.W. Vijn

Zij worden bij acclamatie herbenoemd.

De heer J. Schoen (penningmeester) is genoodzaakt om af te treden per 1 januari 2016, omdat zijn woning niet meer onder het bezit van ZVH valt.

Ook de functie van voorzitter en secretaris komen vacant. Bij de enquête is een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden voor de BBZ, om de continuïteit te kunnen waarborgen. Er waren 30 reacties, na aanschrijving is daar één mogelijke kandidaat overgebleven.

10. Pauze
11. Thema: De nieuwe Woningwet 2015 met kansen voor de huurder!

* Frank Agterkamp (Woonbond)

De heer Agterkamp stelt zichzelf voor als regioconsulent van De Woonbond. De Woonbond is blij met de veranderingen, omdat deze de huurders(-organisaties) meer kansen bieden.

De eerste woningwet dateert van 1901, de wet maakt overheidsinmenging op het gebied van de volkshuisvesting mogelijk, zodat er eisen worden gesteld aan de kwaliteit van woningen. De regels voor corporaties en toezicht (Raad van Toezicht) worden aangescherpt en de positie van de huurders(-organisaties) wordt versterkt.

De nieuwe woningwet is per 1 juli 2015 van kracht en kent de volgende voorwaarden:

 • 80% van de toewijzingen moet zijn aan de doelgroep (inkomen < € 34.911)
 • 10% aan de lage middeninkomens (tussen € 34.911 en € 38.950)
 • 10% vrije toewijzing

Vanaf 1 januari 2016 zijn woningcorporaties verplicht om aan 95% van de woningzoekenden met huurtoeslag een betaalbare woning toe te wijzen (maximaal € 575 voor één- en tweepersoonshuishoudens en € 618 voor meerpersoonshuishoudens).

De woningwet betekent ook een sterker accent op lokaal beleid, met als instrumenten de woonvisie en prestatieafspraken.

De woonvisie van ZVH is in overleg met huurders(-organisaties) tot stand gekomen en unaniem geaccordeerd door de BBZ. Hierin staan afspraken over de betaalbaarheid van woningen (25.000 woningen in de sociale sector), doorstroombeleid, tijdelijke huurovereenkomsten, etc. Aangezien de BBZ geen voorstander is van tijdelijke huurovereenkomst is dit nog een onderwerp van gesprek met de gemeente en de corporaties in het kader van de verdere uitwerking van de visie.

De heer Kiburg licht toe dat het hier in eerste instantie ging om flexibele componenten in het huurcontract. Het principe hiervan zou worden onderzocht, met bij voorkeur de belastingdienst als uitvoerend orgaan. Dit als instrument is voor onder andere huurders in sociale huurwoningen die te maken hebben met een aanzienlijke inkomensstijging.

De woonvisie wordt afgezet tegen prestatieafspraken. Gemeente, corporatie en huurders

(-organisatie) maken met elkaar prestatieafspraken over onderhoud, nieuwbouw, etc.

Bij het formuleren van prestatieafspraken zijn huurdersorganisaties een gelijkwaardige gesprekspartner. Om als huurdersorganisatie op niveau te kunnen (blijven) meepraten is vernieuwing en verdere professionalisering nodig. De Woonbond heeft hiervoor Project HO+ opgezet, zodat huurdersorganisaties in staat worden gesteld om de grotere bevoegdheden die zij hebben gekregen (Woningwet, Overlegwet) optimaal te benutten.

De thema’s voor de komende jaren zijn:

 • Betaalbaarheid
 • Duurzaamheid
 • Realiseren Wonen met Zorg en ouderenhuisvesting
 • Huisvesten kwetsbare, urgente doelgroepen (zoals statushouders) 

Vragen/reacties:

 • Mevrouw Vijn vraagt of statushouders voorrang hebben. Dit is inderdaad het geval, gemeentes moeten gevolg geven aan de opdracht vanuit het ministerie om deze mensen te huisvesten (8% van de toewijzingen), het is aan de politiek of dat gaat veranderen of niet.
 • Er is een vraag over beveiliging door cameratoezicht. Veiligheid is een zaak van de gemeente en corporaties. Voor ZVH is veiligheid een breed issue, met de politie wordt gesproken over  locaties waar mensen zich onveilig voelen en gezamenlijk in oplossingen gedacht. Bij een aantal grote flats/complexen is er cameratoezicht, maar dat is niet per definitie overal de beste oplossing.
 • Op de vraag of op den duur betaalde krachten nodig zullen zijn is het antwoord niet zo te geven, het is sterk afhankelijk van wat er bij de huurdersorganisatie (cultuur, regio, etc.) past. Het is belangrijk om te vernieuwen, hetgeen op vele manieren kan, zoals met meer vrijwilligers die in taak-/thema-/werkgroepen gaan meedraaien. Hoewel het lastig is om nieuwe – vooral jongere – mensen bereid te vinden biedt de Woningwet ook daarvoor interessante elementen. Aandachtspunt is om mensen in de toekomst beter (op maat) in te passen in de huurdersorganisatie.
 • De heer Übels vraagt of de woningwet eisen stelt aan huurdersorganisaties. In principe mogen alle huurdersorganisaties meepraten, het is ook verstandig ze te betrekken om het draagvlak te versterken. De woningwet ontlokt ook initiatieven, in gebieden waar geen huurdersorganisaties actief zijn is men geneigd zich toch weer te gaan organiseren als er kan worden meegepraat over prestatieafspraken.
 • Zorg- en seniorenraden kunnen niet direct meepraten, maar wel een rol spelen als het gaat om de woonvisie.
 • De prestatieafspraken zijn nog niet te vinden op internet, de woonvisie wel (http://www.wmowonen-nh.nl/documenten/beleidsdocumenten/zaanstad-woonvisie-2008-2020/view). 

De heer Agterkamp wordt bedankt voor zijn presentatie.

14. Rondvraag

Geen bijzonderheden.

15. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.