Voorwoord van de voorzitter.

Het heeft even geduurd voordat BBZ een Nieuwsbrief kon laten uitgaan. De reden hiervoor is dat het de afgelopen periode rustig is geweest. Er kwamen na de zomerperiode slechts twee adviesaanvragen binnen, waarvan de eerste “Nieuw Streefhuurbeleid” eind september.

De tweede adviesaanvraag volgde eind oktober “Begroting 2024 ZVH en Meerjarenplan 2024 – 2033. In deze nieuwsbrief kunt u hierover meer lezen.

Op maandag 2 december was het laatste gezamenlijke overleg adviesraad en bestuur, voor de Kerstdagen en Nieuwjaar. De bewonersraad heeft zijn eerste overleg weer in het nieuwe jaar, op 8 januari 2024. Het bestuur checkt in deze periode wel de inkomende post en mail.

Namens het bestuur en adviesraad wensen wij alle ZVH huurders fijne Kerstdagen en voor het nieuwe jaar 2024 veel voorspoed en een goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,
namens de adviesraad en het bestuur,

Esengül Toprak – Deniz,
Voorzitter BBZ.


Adviesaanvragen

1. Nieuw Streefhuurbeleid

Op 26 september 2023 ontving BBZ de adviesaanvraag aangaande een aanpassing van het streefhuurbeleid. Op 2 oktober 2023 heeft Roy Krijnen, manager van ZVH het streefhuurbeleid toegelicht aan de adviesraad.
Advies BBZ: positief met zorgen

Het bestuur en de adviesraad ZVH hebben kennisgenomen van het streefhuurbeleid en hebben de toelichting van ZVH tijdens de vergadering van de bewonersraad met de adviesraad van 2 oktober 2023 gehoord en adviseren positief op het voorgestelde streefhuurbeleid met in acht name van het volgende:

Zorgen over leefbaarheid – Het streefhuurbeleid is mede aangepast ter verbetering van de leefbaarheid in verschillende wijken. ZVH heeft aangegeven dat de effecten van het nieuwe streefhuurbeleid pas over minimaal 10 jaar te zien zouden kunnen zijn. Dat heeft te maken met de maximale mutatiegraad van 4-5% per jaar.

Advies: De bewonersraad spreekt haar zorg uit over de termijn van dit gewenste effect van het streefhuurbeleid en adviseert ZVH nadrukkelijk om ook in de tussentijd haar taken betreffende de leefbaarheid op te pakken en te blijven oppakken. Zorgen heeft de bewonersraad ook over alle externe factoren die van invloed zijn op het succes van het streefhuurbeleid, zoals de mutatiegraad, waarop geen invloed bestaat.

Bewonersenquête
In dat kader merkt de BBZ op dat de door haar gewenste enquête onder de huurders van ZVH, in het eerste kwartaal van 2024 wordt uitgestuurd. Waarbij tevens vragen over de leefbaarheid kunnen worden gesteld, een mooi beeld kan geven van de huidige situatie en hoe de huurders van ZVH hun buurt en leefomgeving ervaren.

Jaarlijkse terugkoppeling gevolgen streefhuurbeleid
Advies: De bewonersraad wenst en adviseert ZVH om jaarlijks tijdens een overleg met ZVH een terugkoppeling te geven van de gevolgen van het nieuwe streefhuurbeleid voor de verschillende groepen woningzoekenden per wijk. Inzicht in welke soort (qua prijsklasse voor en na mutatie) en hoeveelheid van die soort woningen per wijk is daarbij gewenst.

2. Begroting 2024 ZVH en Meerjarenplan (MJP) 2024 – 2033

Inleiding
Op 18 oktober 2023 heeft de bewonersraad ZVH tijdens de gezamenlijke vergadering met ZVH een uitgebreide toelichting gekregen van Jeroen Mous, financieel manager ZVH, op de begroting 2024. Op 19 oktober 2023 ontving de bewonersraad ZVH bovengenoemde adviesaanvraag. Jeroen Mous heeft op maandagavond 6 november 2023 de begroting en de adviesaanvraag toegelicht tijdens de vergadering van de bewonersraad met diens adviesraad,

Advies
BBZ heeft een positief advies uitgebracht op de voorgestelde begroting 2024 en de MJP 2024-2033.
(De door BBZ uitgebrachte adviezen en/of instemmingen en de reactie van ZVH hierop, kunt u lezen op deze website.


Fixbrigade/Energiefixers

Bent u al bekend met de Fixbrigade? De Fixbrigade is op initiatief van de Gemeente Zaanstad en de Woningcorporaties Parteon, Rochdale en ZVH in het leven geroepen. Als huurder van ZVH kunt u hiervan zonder kosten gebruik maken.

Wat kan de Fixbrigade bijvoorbeeld voor u doen:
• Tochtstrippen aanbrengen, of indien nodig vervangen
• Radiatorfolie aanbrengen
• Oude lampen vervangen voor ledlampen
• Het dichten van kieren

Deze maatregelen kunnen u een energiebesparing van (van gemiddeld 15%) opleveren. Bovendien wordt uw woning een stuk comfortabeler.

Voor huurders van ZVH zijn zowel de materialen als de uitvoering gratis. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Werkom.
Hoe komt u in contact met de Fixbrigade:
1. Zoek op Google Fixbrigade Zaanstad (smartphone/PC)
2. Kies ZVH Energiefixers
3. Aanmelden: klik op “dit formulier”
4. Invullen
5. Vervolgens neemt de Fixbrigade contact met u op, voor een startgesprek.

Uit eigen ervaring kan ik, Ingrid Redeker, secretaris BBZ, u zeggen dat het zeker de moeite loont. Ik woon in een al ouder complex van ZVH, met veel tocht bij ramen en deuren. Nadat de Fixbrigade aan het werk is geweest, is mijn woning een stuk comfortabeler geworden.


Algemeen:

• Huurders die contact willen opnemen met de Bewonersraad adviseren wij om dit niet telefonisch te doen. Er is namelijk niet dagelijks iemand van het bestuur aanwezig. Wij adviseren u om dit per e-mail (info@bewonersraadzvh.nl) te doen, wij zullen uw bericht dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.
• Bij algemene individuele klachten adviseren wij u om contact op te nemen met uw Bewonerscommissie. Als er in uw wijk of complex geen Bewonerscommissie actief is, dan dient u rechtstreeks contact op te nemen met ZVH.

Zie ook “Proces melding onderhoudsgebreken bij ZVH” op onze website!

• Bij eventuele problemen met uw buren etc, dient u contact op te nemen met “Beter Buren”. Zij kunnen mogelijk bemiddelen in deze.

De door BBZ uitgebrachte adviezen en/of instemmingen en de reactie van ZVH hierop, kunt u altijd terugvinden op onze website.