Verslag jaarvergadering 2014


Jaarvergadering BBZ

 

Aanwezig:        de dames J. Akkerman, A. Beems-van Roon, T. Buth-Kat, C. Geldorp. E.M. Groot-van Dekken en B.Vijn en de heren B. Regter, R. Heimenberg, R. Heij, N. Hin, J. Lodewijk en J. Schoen

Adviseur:         de heer R. Kiburg

Verder: zie presentielijst

Afwezig:           de heer W. Wassink

Datum:             26 november 2014

Locatie:            Mennistenerf, H. Gerhardstraat 77, Zaandam

Verslag:           mevrouw A.J. de Jong – V.O.F. de TEKST

 

Besprekingsverslag

 

Actie/besluit
1. Opening

De heer Regter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De afgevaardigden van de bewonersraad van Parteon, twee afgevaardigden van ZVH en de heer D. Klaassen van de Raad van Toezicht worden in het bijzonder welkom geheten.

Er is afbericht ontvangen van de dames Mekema, Glim, Van der Meulen, De Wit en de heren Van Arum, Schaap, Wassink en Van Bonen.

 

Punt 6 en 7 worden omgewisseld. Hiermee agenda wordt vastgesteld.

 

2. Stand van zaken

De heer Regter licht toe dat de Bewonersraad (BBZ) een intensief jaar heeft gehad. Doordat de gesprekken goed liepen en de BBZ zich als volwaardig gesprekspartner profileert wordt er steeds meer beroep gedaan op de raad om mee te denken. Volgend jaar zal de Bewonersraad worden gevraagd advies uit te brengen over de op handen zijnde organisatorische veranderingen binnen ZVH.

De BBZ bestaat uit 14 leden, maar verwacht uitbreiding. Daar waar er clusters zijn die geen bewonerscommissie (BC) hebben, heeft de BBZ tot taak iemand uit dat cluster (al dan niet tijdelijk) te laten aanschuiven bij de BBZ.

Mevrouw Niestijl, lid van de RvT op voordracht van de BBZ, is na dit jaar niet herkiesbaar. Er wordt een commissie samengesteld om een nieuwe voordracht voor te bereiden.

De BBZ heeft – na 9 jaar lidmaatschap – besloten het lidmaatschap van de Woonbond op te zeggen. Dit nadat de kosten en baten tegen elkaar zijn afgewogen. Inmiddels heeft de directeur van de Woonbond contact opgenomen met de heer Regter en is hij uitgenodigd om bij de volgende HoZ vergadering aanwezig te zijn om te spreken over belangenbehartiging van de huurders.

De BBZ is door ZVH geïnformeerd over ondernemingsplan voor 2015 – 2019. Hierover mag nog geen mededeling worden gedaan, het is aan de BBZ voorgelegd voor advies.

De adviesaanvraag inzake huurverhoging komt er ook aan. Na de pauze wordt de aanpak op bijzondere wijze met de aanwezigen gedeeld.

 

Activiteiten BBZ 2013/2014:

4x   overleg voorzitter BBZ met directie ZVH

3x   diverse overleggen met ZVH

12x vergadering Algemeen Bestuur

7x   vergadering Dagelijks Bestuur

2x   ondersteuning BC door BBZ

1x   jaarlijkse bijeenkomst met BC’s

4x   vergadering HoZ

2x   overlegvergadering BBZ met RvT

1x   overleg BBZ en gemeente Zaanstad

4x   adviezen door de werkgroep

 

5x   uitgebrachte adviezen:

–        Advies wijziging incassobeleid

–        Advies begroting 2014 en MJP 2014-2023

–        Advies leveringsovereenkomst en –voorwaarden warmte

–        Advies aanpak fietsen en andere obstakels

–        Advies huurverhoging 2014

1x   werkgroep website

1x   werkgroep PR

2x   oprichting BC Brikstraat

1x   erkenning BC’s

3x   op uitnodiging aanwezig bij BC

 

3. Verslag jaarvergadering 2013

Tekstueel zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd, vastgesteld en ondertekend. Het verslag is binnen afzienbare tijd beschikbaar via de website.

 

4. Financieel jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

 

5. Begroting 2014

Het jaartal bij ‘totaal van de begroting’ moet zijn 2014. De begroting die achterop de uitnodiging is verzonden moet jaartal 2013 hebben.

De begroting voor 2014 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

 

6. Kascommissie

De heer Weerstand meldt dat hij en de heer Van Arum de kas hebben gecontroleerd. Zij hebben een gedegen en zeer goed verzorgde administratie aangetroffen. Er waren twee vragen, die adequaat zijn beantwoord. Zij complimenteren de penningmeester en hebben een goedkeurende verklaring afgegeven. De commissie adviseert de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen over het boekjaar 2013.

 

7. Decharge penningmeester

Nadat de kascommissie positief advies heeft uitgebracht omtrent de decharge van de penningmeester naar aanleiding van het gevoerde financieel beleid over boekjaar 2013, neemt de vergadering dit advies over, met dank aan de penningmeester voor het door hem gevoerde financiële beleid.

 

8. Verkiezing nieuw lid en reservelid kascommissie

De heren Weerstand en Van Arum zijn bereid om zitting te nemen in de kascommissie. De vergadering gaat hiermee bij acclamatie akkoord, waarna de benoeming een feit is. De heer Kees Vis biedt zich aan als reservekandidaat.

 

9. Aftredende/herkiesbare leden BBZ + voordracht nieuwe leden

Aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw J. Akkerman. Zij wordt bedankt voor haar jarenlange inzet en ontvangt bloemen en een attentie.

Ook mevrouw G. Slegers (vandaag afwezig) is aftredend en niet herkiesbaar.

De heer Heimenberg blijft betrokken bij de raad als clusterafgevaardigde en lid van twee werkgroepen.

 

De volgende personen zijn herkiesbaar:

–        Mevrouw E.M. Groot-van Dekken

–        De heer G.W. Wassink

Zij worden bij acclamatie herbenoemd.

Mevrouw Beems-van Roon wordt bedankt voor de bijzondere prestaties in de Haven en krijgt voor haar BC een voorzittershamer overhandigd.

 

10. Pauze

 

11. Thema: Voorbereiding acties tegen de komende huurverhoging 2015

De heer Ron Kiburg geeft een toelichting op Woonlasten in Balans aan de hand van een aantal begrippen uit het RIGO-rapport van de Woonbond. Met een rekenvoorbeeld laat hij zien dat een bejaarde vrouw (70+) met een bruto jaarinkomen van € 17.000 op basis van een ‘niet-veel-maar-toereikend’ budget per maand € 90 tekort komt. De woonlasten zijn 41%. Een mevrouw die bij de Voedselbank werkt geeft aan wel schrijnendere getallen te horen. Het gaat hier echter om een rekenvoorbeeld gebaseerd op gemiddelden en daarbij is inderdaad nog niet gerekend met mensen die in de schuldsanering zitten.

 

Het blijkt dat de woonlasten blijven stijgen en het ziet er dan ook naar uit dat er het komend jaar in het kader van de naderende huurverhoging meer acties nodig zullen zijn.

De huurders worden gevraagd hieraan hun bijdrage te leveren, te beginnen met een actieve deelname aan de discussie van vanavond.

 

Mogelijke acties tegen de komende huurverhoging zijn:

–        Protestoptocht/demonstratie naar het gemeentehuis van Zaanstad

–        Demonstratie met de Woonbond in Den Haag

–        Handtekeningenactie tegen de huurverhoging

–        Oproep aan de huurders om bezwaar aan te tekenen tegen de huurverhoging

–        Oproep aan de huurders om de oude huur te blijven betalen.

–        Een huur inhoudingsactie van bijvoorbeeld € 50 per maand*

–        Algehele huurstaking*

* bij deze acties is aandachtspunt ter bescherming van de huurders dat dan wel een reservering op een rekening moet worden gemaakt, bij voorkeur gezamenlijk via een notaris als zogenaamde ‘ derdenrekening’.

 

De aanwezigen gaan in groepjes uiteen om de mogelijke acties te bespreken. Er zijn zeker reële opties bij. De heer Regter licht toe dat de discussie vanavond een voorbereidingstraject is, waarmee de BBZ alle huurders wil betrekken bij en laten meepraten over de huurverhoging per 1 juli 2015. Aan de hand van de uitkomsten van vanavond krijgt iedere huurder een brief met het verzoek een aantal vragen te beantwoorden. De knelpunten die daar uit komen worden uitgezocht en in eerste instantie met de verhuurder besproken in het kader van het adviseringstraject over de huurverhoging.

 

Terugloop aantal sociale huurwoningen

Huurdersoverleg Zaanstad (HoZ) is actief met de gemeente in onderhandeling over het aantal sociale huurwoningen. Er zijn in Zaanstad ongeveer 29.000 sociale huurwoningen en het aantal neemt in rap tempo af. Dilemma is dat wanneer het huurniveau op 75% van ‘maximaal redelijk’ gehandhaafd blijft de voorraad zal blijven afnemen. Behoud van de kernvoorraad zal ertoe leiden dat het huurniveau naar 100% zou moeten.

De vraag is of en hoeveel men bereid te gaan betalen om de omvang van de sociale huursector te behouden.

De voorzitter stelt dat deze vraag vanavond niet hoeft te worden beantwoord. Het gaat er in eerste instantie om om duidelijkheid te krijgen. De BBZ nodigt een aantal huurders uit zich aan te melden voor één of twee discussiebijeenkomsten over dit onderwerp. Naar aanleiding daarvan wordt een lijst met bespreekpunten opgesteld, die vervolgens met de verhuurder wordt besproken. Alle huurders worden hierover per brief geïnformeerd.

 

Iedere aanwezige vanavond krijgt een formulier mee, met het verzoek zijn/haar opties aan te kruisen en in te leveren. De uitkomsten worden via de website bekendgemaakt.

 

14. Rondvraag en sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.