Verslag jaarvergadering BBZ april 2016


Aanwezig:        de dames A. Beems-van Roon, T. Buth-Kat, C. Geldorp. E.M. Groot-van Dekken en B. Vijn en de heren N. Hin, J. Lodewijk, B. Regter, J. Schoen en R. Wassink

Verder: zie presentielijst

Adviseur:         de heer R. Kiburg

Datum:             28 april 2016

Locatie:            Mennistenerf, H. Gerhardstraat 77, Zaandam

Verslag:           mevrouw A.J. de Jong – Secretariaatservice vof De Tekst

Besprekingsverslag Actie
1. Opening

De heer Lodewijk opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Mededelingen:

Tijdens de pauze is er op kosten van de Bewonersraad (BBZ) een drankje verkrijgbaar aan de bar.

Het gedeelte na de pauze staat in het teken van het thema ‘nieuwe energieconcepten’, dit wordt gepresenteerd door de heer Teus van Eck.

De agenda wordt vastgesteld.

2. Stand van zaken

De heer Lodewijk heeft het voorzitterschap vooralsnog overgenomen van de heer Regter, op bestuurlijke wijzigingen wordt teruggekomen in de najaarsvergadering. Ook het rooster van aftreden en het overzicht van activiteiten wordt naar die vergadering verdaagd.

3.
Verslag jaarvergadering 2015

Tekstueel: Blz. 1: de heer Klaase is als lid van de Raad van Toezicht (RvT) op voordracht van de BBZ enz. Dit moet de heer
P. de Bakker zijn.

Met deze wijziging wordt het verslag goedgekeurd, vastgesteld en ondertekend.

De aanwezigen worden erop gewezen dat de verslagen vanaf ongeveer een maand na dato beschikbaar zijn via de website www.bewonersraad-zvh.nl.

 

4. Financieel jaarverslag 2015

Vragen en antwoorden naar aanleiding van ‘Resultaat t/m 31-12-2015′:

–        De post ‘sollicitatiekosten RvT’ komt voort uit het feit dat de BBZ kandidaten mag voordragen voor de twee huurderszetels binnen de raad, dit betekent dat er elke 2 jaar een wervings- en selectieprocedure wordt gehouden, met kosten voor een extern bureau en plaatsing van een advertentie.

–        De schommeling in de post HoZ/Woonbond zijn te verklaren doordat de BBZ eerst uit de Woonbond wilde stappen, later na een goed gesprek gemotiveerd was om het lidmaatschap toch weer aan te gaan. De kosten voor 2016 zijn € 6.800 + kosten die in rekening worden gebracht naar aanleiding van vragen vanuit de BBZ. Om die reden is er voor 2016 een bedrag van € 8.000 begroot.

–        Kosten adviseurs betreffen de kosten van externe begeleiders, met name R. Kiburg.

–        De posten mailings en diversen vielen hoog uit in 2015 door de enquête en met name doordat de respons de verwachtingen overtrof.

Het jaarverslag 2015 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

5. Begroting 2016

De begroting is beschikbaar via de website. Op de vraag of deze zonder te zijn vastgesteld al naar ZVH is verzonden wordt bevestigend beantwoord. De goedkeuring is reeds ontvangen. Mochten er bij de vaststelling aanzienlijke verschillen zijn wordt de begroting 2016 voor heroverweging aangeboden aan ZVH.

De begroting voor 2016 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

6. Kascommissie

De kascommissie bestond dit jaar uit de heren Van Arum en Vis. Zij hebben de kas gecontroleerd en een gedegen en zeer goed verzorgde administratie aangetroffen. Zij complimenteren de penningmeester en geven een goedkeurende verklaring af. De commissie adviseert de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen over het boekjaar 2015.

7. Decharge penningmeester

Nadat de kascommissie positief advies heeft uitgebracht omtrent de decharge van de penningmeester naar aanleiding van het gevoerde financieel beleid over boekjaar 2015, neemt de vergadering dit advies over, met dank aan de penningmeester voor zijn inzet. 

8. Verkiezing nieuw lid en reservelid kascommissie

De heer Van Arum is dit jaar aftredend, mevrouw Nel Gerritse (S. de Witstraat 32) biedt zich aan om zitting te nemen in de kascommissie in zijn plaats naast de heer Vis.

De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de  benoeming van mevrouw Gerritse als lid van de kascommissie. De heer E. Weerstand biedt zich aan als reservekandidaat.

9. Aftredende/herkiesbare leden BBZ

Dit punt wordt verdaagd naar de najaarsvergadering van 2016.

Voordracht nieuwe leden
De volgende personen hebben zich verkiesbaar gesteld:

–        De heer Hans Homma (BC Burgemeestersbuurt)

–        Mevrouw Jeanette Mozes (BC Nieuwe Thuishaven)

Zij worden bij acclamatie benoemd.

10. Pauze
11. Thema: ‘Nieuwe energieconcepten’ – drs. Ing Teus van Eck

De heer Kiburg introduceert de heer Teus van Eck, die het thema zal inleiden. Voor dit thema zijn ook vertegenwoordigers van huurdersorganisaties van Parteon en Rochdale uitgenodigd en een vertegenwoordiger van gemeente Zaanstad met portefeuille duurzaamheid. Dit omdat corporaties, huurdersorganisaties en de gemeente met elkaar in overleg zijn om te komen tot prestatieafspraken voor Zaanstad.

De eerste basis is de Woonvisie, welke unaniem is vastgesteld door de gemeenteraad van Zaanstad, vervolgens wordt een raamovereenkomst opgesteld – die de afspraken voor een periode van 4 jaar vastlegt – en daaruit worden de prestatieafspraken – steeds voor 1 jaar – opgesteld.

Een belangrijk aspect is dat de woningen in Zaanstad versneld geïsoleerd moeten gaan worden, er moeten een aantal labelsprongen worden gemaakt om de achterstand in te lopen, zodat Zaanstad in 2020 gemiddeld op energielabel B zit. Het gaat om 12.000 woningen. Vanavond gaat het erom wat voor ingrepen er mogelijk zijn om label B te halen en welke verwarmingssystemen daaraan kunnen worden gekoppeld.

De heer Van Eck – ook te zien geweest in Radar – krijgt het woord.

De heer Van Eck introduceert zichzelf, hij heeft een zowel technische als economische achtergrond en is sinds 2005 zelfstandig. Dit maakt dat hij zijn eigen mening naar voren kan brengen, hij ontzenuwt ook meteen de fabel dat verduurzaming op korte termijn oplevert, dat is namelijk niet altijd zo. Een beter label betekent ook niet altijd minder energieverbruik, het is zaak om goed op te letten wat het kost en wie wat betaalt. Dus: wat zijn de mogelijkheden en wat is de rolverdeling huurder/verhuurder.

Bij energie wordt meestal meteen gedacht aan elektriciteit, terwijl dit maar een klein deel van het totaal is. Het is van belang om per sector maximaal (eerst) te besparen en (dan) te verduurzamen. Er zijn 4 pijlers voor een duurzame toekomst:

  • besparing
  • vraagsturing (wanneer is energie beschikbaar en wanneer wordt het gebruikt)
  • opslag (om te bufferen voor momenten waarop geen energie wordt gewonnen)
  • verduurzaming

De heer Teus van Eck visualiseert via cartoons en toont daarmee 10 kansen voor energiebesparing en verduurzaming in woningen:

1)     Meet de warmtelekken in de buitenschil; infraroodcamera’s zijn hierbij een nuttig instrument. Wees kritisch op aanbieders, zij behoren zo’n camera in hun assortiment te hebben.

2)     Goede isolatiematerialen voor de buitenschil.

3)     Kies het juiste isolatieglas; de kwaliteit is de laatste jaren enorm verbeterd en in prijs verlaagd. Bij nieuwbouw wordt tegenwoordig 3-laags glas gebruikt. Aandachtspunt is ook hier de keuze van betrouwbare partijen, de plaatsing van isolatieglas luistert nauw. Advies is om heldere afspraken te maken over het eindresultaat en de verlaging van het verbruik.

4)     Ventilatie met WTW (Warmte Terug Win installatie).

5)     Let op het goed functioneren van installaties en apparatuur, een voorbeeld is ruimte achter de koelkast voor een goede ventilatie.

6)     Correct gebruik van de thermostaat. Het is belangrijk om een advies te vragen over welke thermostaat bij welke gebruiker past. Let op dat de slimme meter niet alleen slim is voor de leverancier.

7)     Energiebewust gebruik van warm water.

8)     Bespaar op elektriciteit; een goed voorbeeld is een wasdroger die niet goed wordt onderhouden en dan meer elektriciteit verbruikt dan men denkt.

9)     Kies de juiste apparatuur, wees kritisch op aanbieders en verantwoordelijkheden.

10)  Werk vanuit een duurzame mentaliteit en werk samen.

De heer Van Eck heeft een vergelijking gemaakt van collectieve en individuele opwekopties op basis van techniek, economie, milieu, beschikbaarheid en risico’s: de HR ketel blijkt in de praktijk nog steeds de goedkoopste oplossing te zijn. Verder zijn er diverse mogelijkheden als micro WKK, warmtenetten (met restwarmte, geothermie, AVI’s en biomassa), warmtepompen, zon PV en zon thermisch (water warm maken met de zon).

Belangrijk is de keuze van een betrouwbare leverancier en goede afspraken over het beoogde eindresultaat en verantwoordelijkheden (waaronder de kostenverdeling). Verder is het zo dat gezamenlijkheid altijd goedkoper is dan individueel.

Vragen/reacties:

Een huurder vertelt dat een aantal complexen binnenkort toe is aan vervanging van radiatoren, deze zullen zijn voorzien van op afstand afleesbare meters, zodat ZVH het gebruik per complex kan monitoren en eventuele afwijkingen tijdig signaleren. Volgens de heer Van Eck valt het onder fatsoenlijk beheer dat de corporatie het monitoren serieus oppakt.

Op de vragen van mevrouw Buth antwoordt de heer Van Eck dat hij het gevoel heeft dat de relatie tussen huurder en verhuurder opener en eerlijker wordt en de betrokkenheid toeneemt, maar het blijft zaak om als huurder kritisch te zijn op kosten en afspraken.

Een bewoner van de Kleurenbuurt meldt dat de Kleurenflats vlak voor een renovatie staan. Hij vraagt of het streven naar label A(+) realistisch is. De heer Van Eck acht dit mogelijk maar dan moet er sprake zijn van een integrale aanpak, inclusief ventilatie.

De heer Van Eck wordt bedankt voor zijn bijdrage en ontvangt een attentie.

Wie meer informatie wil over het thema ‘nieuwe energieconcepten’ kan de website www.teusvaneck.nl bezoeken. Er is ook een boekje van zijn hand beschikbaar.

14. Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

15. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.