u131115 advies verkoopbeleid

 

Aan Woningcorporatie ZVH
t.a.v. mevrouw Y. de Groot.
Postbus 1077
1500 AB Zaandam.

Zaandam, 15 november 2013.

Onderwerp: advies verkoopbeleid
Ons kenmerk: u131115

Geachte mevrouw Groot,

In reactie op uw adviesaanvraag inzake het verkoopbeleid van ZVH d.d. 17-10-2013 delen wij u het volgende mede.

De Bewonersraad (BR) is zich bewust van de moeilijke financiële situatie van ZVH. Bij het maken van afwegingen geeft de BR prioriteit aan de huurders van ZVH
en de doelgroepen van beleid, boven die van kopers.
Als gevolg hiervan kan de BR instemmen met de wijzigingen in het verkoop beleid voor zover deze betrekking hebben op huurders met een inkomen
boven de € 38.000,=.

Voor de doelgroepen van beleid, huishoudens met een (verzamel)inkomen onder de € 38.000,=, geven wij u graag in overweging de mogelijkheden te benutten welke onlangs door de minister van Wonen, de heer S.A. Blok, zijn vastgesteld (zie de bijlage: wijziging van de Regeling vervreemding woongelegenheden onder nummer 20130925).
In schema zien de kortingsmogelijkheden en de verdeling van de waardeontwikkeling (positief en negatief) er als volgt uit:

 

Percentage van de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik bij vervreemding

Verleend kortingspercentage door de toegelaten instelling bij vervreemding

(Maximum)percentage van de waardeontwikkeling dat bij doorverkoop ten goede komt aan of laste komt van de toegelaten instelling

85

15

22½

80

20

30

75

25

37½

70

30

45

65

35

50

60

40

50

55

45

50

50

50

50

 

 

De BR verwacht dat de prijzen van woningen de komende tien jaar zullen stijgen, zodat er op termijn compensatie verwacht mag worden voor de uitzonderlijk lage woningprijzen op dit moment.
De BR hoopt dat deze mogelijkheden u aanspreken en overlegd graag over de te maken kortingkeuze.

Met vriendelijke groet,

B. Regter, voorzitter.