Voorwoord van de voorzitter. 

Op 6 september is BBZ na het zomerreces, weer van start gegaan. Dit was weer zoals vanouds een gezamenlijk overleg in Buurtcentrum Kleurrijk. Helaas was dit van korte duur, door de nieuwe Coronamaatregelen is het overleg weer online. 

In de nazomer waren er nog geen belangrijke punten op de agenda zoals bijvoorbeeld adviesaanvragen van ZVH. 

BBZ heeft daarom tijd besteed aan het verder vormgeven en inrichten van de werkgroepen. In deze Nieuwsbrief vindt u hierover uitgebreide informatie terug. 

In het overleg met ZVH op d.d. 13 september, werd duidelijk dat de te verwachtte adviesaanvragen doorgeschoven worden naar het einde van dit jaar en/of het 1e kwartaal van 2022. 

Op het BBZ overleg van 1 november jl., waren twee leden van de Raad van Commissarissen aanwezig, de heren Paul de Bakker en Rogier de Lint. Ook hierover meer in deze Nieuwsbrief. 

Op 6 december was ons laatste BBZ overleg van dit jaar en is onder andere de adviesaanvraag Klantvisie ter besluitvorming besproken. 

Op maandag 10 januari 2022 komt BBZ weer bij elkaar, voor het eerste overleg. 

Namens het bestuur en adviesraad wensen wij alle ZVH huurders fijne Feestdagen en een goede gezondheid voor 2022. 

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond! 

Met vriendelijke groet, 

Esengül Toprak – Deniz, 

Voorzitter BBZ. 2 BBZ/nieuws/mei-juni 2021 


BBZ Werkgroepen. 

BBZ heeft vier werkgroepen ingesteld, met als doel om gerichter de adviesaanvragen te behandelen. In de werkgroepen zitten leden van de adviesraad en één lid vanuit het bestuur/coördinator. Hiervoor is een werkschema opgesteld waarin de te verwachte adviesaanvragen zijn/worden opgenomen. 

De werkgroepen worden ondersteund door de adviseur of consulent van de Woonbond. 

Dit zijn de werkgroepen: 

1. Betaalbaarheid & Huurverhoging; 

2. Huurdersbetrokkenheid; 

3. Beleid & Dienstverlening; 

4. Financiën. 

De werkgroep Beleid & Dienstverlening is op 20 oktober voor de eerste keer in actie gekomen. 

Renske de Wit, manager Wonen, ZVH, heeft uitleg gegeven over de te ontwikkelen “Klantvisie ZVH”. 

Door de werkgroep zijn toen nog suggesties gedaan, die verwerkt zijn in het stuk. Binnen ZVH is vervolgens “groen licht” gegeven aan de Klantvisie en er is een adviesaanvraag naar BBZ gegaan. 

De werkgroep heeft de adviesaanvraag op 17 november besproken, hierbij was ook de adviseur van de Woonbond aanwezig. Hieruit kwamen nog belangrijke vragen en opmerkingen naar voren, welke meegenomen zijn in het advies naar het bestuur. 

Het uitgebrachte conceptadvies is op 6 december jl. besproken en akkoord bevonden. BBZ brengt op dit moment nog geen positief advies uit, maar doet aanbevelingen naar ZVH. 

De werkgroep Financiën is op 2 november bij ZVH geweest voor het bespreken van de begroting 2022 en de meerjarenplanning (MJP) 2023 – 2030 van ZVH. Bij deze bespreking was ook de adviseur van de Woonbond aanwezig. Na een uitgebreide uitleg en het beantwoorden van de vragen die de commissie stelde, heeft deze een positief advies bij het bestuur van BBZ voorgelegd. 

Het bestuur heeft dit advies goedgekeurd en aan ZVH gestuurd. 

Deze aanvraag en de reactie van BBZ kunt u nalezen op: www.bewonersraad-zvh.nl 


Bezoek Raad van Commissarissen (RvC) aan BBZ. 

Gebruikelijk is dat de leden RvC, die mede op voordracht van BBZ in de RvC zitten, twee keer per jaar een BBZ overleg bijwonen. Dit zijn de heren Paul de Bakker en Rogier de Lint. Echter door de Coronamaatregelen is dit in 2020 en in het voorjaar 2021 niet mogelijk geweest. Wel is er online overleg geweest met Paul de Bakker. 

Rogier de Lint is in september aangetreden als nieuw lid in de RvC. Het was voor hem een eerste kennismaking met de BBZ-leden en andersom. 

De RvC hecht er belang aan te weten hoe de samenwerking tussen BBZ en ZVH gaat en wat mogelijk de zorgen zijn. Het was een open en prettig gesprek, waarin door BBZ is aangegeven dat de samenwerking met ZVH van beide kanten als positief en transparant wordt ervaren. 


Adviesaanvragen. 

Op 21 oktober heeft BBZ de adviesaanvraag begroting 2022 en MJP (Meerjarenplan) 

2022 – 2030 ontvangen. Deze adviesaanvraag is in november afgerond. 

In oktober heeft BBZ ook de adviesaanvraag Klantvisie ontvangen. Deze adviesaanvraag is in december afgerond.


BBZ overleg met ZVH. 

In dit overleg is onder andere besproken; 

– dat de BC’s een terugkoppeling van ZVH missen op financiële stukken. ZVH heeft aangegeven hierop in december alsnog te reageren naar de BC’s. 

– naar aanleiding van de hoge energie prijzen, is gevraagd of ZVH hierop actie onderneemt en dan met name voor woningen met slechte energielabels. ZVH besteed in haar nieuwsbrief aandacht hieraan. 


Algemeen: 

  • De Bewonersraad heeft dit jaar op 6 december zijn laatste overleg in 2021. Op 10 januari 2022 gaan we weer van start. 
  • Huurders die contact willen opnemen met de Bewonersraad adviseren wij om dit niet telefonisch te doen. Er is namelijk niet dagelijks iemand van het bestuur aanwezig. Wij adviseren u om dit per e-mail (info@bewonersraadzvh.nl) te doen, wij zullen uw bericht dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. 
  • Bij algemene individuele klachten adviseren wij u om contact op te nemen met uw Bewonerscommissie. Als er in uw wijk of complex geen Bewonerscommissie actief is, dan dient u rechtstreeks contact op te nemen met ZVH. 
  • Bij eventuele problemen met uw buren, kunt u contact opnemen met “Beter Buren”. Zij kunnen mogelijk bemiddelen in deze.
  • De door BBZ uitgebrachte adviezen en/of instemmingen en de reactie van ZVH hierop, kunt u teruglezen op onze website: www.bewonersraadzvh.nl