Betreft: Beleid oplaadpunten


 

Aan ZVH

t.a.v. De Heer F. van Dooren

Postbus 1077

1500 AB  ZAANDAM.

 

 

Zaandam, 10 november 2016.

 

Betreft: beleid ZVH oplaadpunten

Uw kenmerk:       898139

Ons kenmerk:      u161110

Geachte heer Van Dooren,

Uw adviesaanvraag over het beleid van ZVH over oplaadpunten is aan de orde geweest tijdens de algemene bestuursvergadering van de BBZ op 7 november jl.

Met genoegen heeft het bestuur kennis genomen van uw beleidsvoornemen.

De prijsstelling van een scootmobielplek, ad € 5,00 per maand, heeft het bestuur als zeer gunstig beoordeeld evenals de prijs voor het elektraverbruik voor het opladen, ad € 3,00 per maand.

Dat de prijzen van de bestaande standplaatsen per 1 januari aanstaande tot dit niveau worden verlaagd, juicht het bestuur ook toe.

De keuze van het inflatiepercentage voor de indexatie van deze prijs acht het bestuur reëel. De jaarlijkse prijsverhoging compenseert immers slechts de geldontwaarding. Feitelijk blijft het bedrag aldus hetzelfde.

De gang van zaken bij het verkrijgen van een standplaats vindt het bestuur logisch opgebouwd.

Op grond van bovenstaande adviseert het bestuur positief over uw beleid aangaande oplaadpunten.

Met vriendelijke groet,

Joop Lodewijk, vicevoorzitter