Advies huurverhoging 2017


 

Aan ZVH
t.a.v. dhr. F. van Dooren
Peperstraat 86
1502 AK Zaandam.

Zaandam, 7 februari 2017.

Betreft:                Gekwalificeerd advies huurverhoging 2017
Uw ref.:                910289
Ons kenmerk:      u20170207

 

Geachte heer Van Dooren,

Op uw verzoek brengt de Bewonersraad advies uit over de huurverhoging van 2017.

De Bewonersraad is ingenomen met het voornemen om woningen in de sociale sector voor huishoudens met een inkomen tot € 40.349,= niet in huur te verhogen evenals de huren onzelfstandige woonruimten. Op deze onderdelen adviseert de Bewonersraad positief.

Tevens adviseert de Bewonersraad positief over de inkomensafhankelijke huurverhoging ad 4,3%, rekening houdend met de uitzonderingsgroepen zoals in uw adviesaanvraag genoemd (grote huishoudens en gepensioneerden).

Wel adviseert de Bewonersraad om huurders met een inkomensval, tot onder de maximale inkomensgrenzen van de Huurtoeslag, de huur te verlagen tot onder de maximale huurgrens van sociale huurwoningen. Hierdoor kunnen deze huurders een beroep doen op de Huurtoeslag als gevolg waarvan hun, zelf te betalen deel van de, huur betaalbaar blijft.

De Bewonersraad adviseert positief over de huurverhoging voor geliberaliseerde woningen ad 3% evenals bijbehorende matigingsfactor (niet uitstijgen boven 10% van de marktwaarde).

Uw voornemen om (afhankelijk van het aantal mutaties) een deel van de sociale sector alsnog een huurverhoging te vragen op een tijdstip na 1 juli 2017, stuit bij de Bewonersraad op grote weerstand. Ruim 10% van de huurders van ZVH blijven in onzekerheid of zij nu wel of geen huurverhoging tegemoet kunnen zien na 1 juli. Bij huurders die recht hebben op Huurtoeslag kan het ook tot verwarring leiden onder andere over het moment waarop de wijziging doorgegeven moet worden aan de Belastingdienst.

Bovendien kan een dergelijke afwijking van 1 juli per woning slechts 1 keer worden toegepast.  Volgend jaar kan een eventuele onzekerheid over het aantal mutaties dus niet op vergelijkbare wijze worden ondervangen.

De Bewonersraad adviseert op dit onderdeel afwijzend, temeer het in verhouding tot het totaal van de huurverhoging slechts om een marginaal bedrag gaat.

Mede namens de Bewonersraad, teken ik met vriendelijke groet,

J. Lodewijk, vicevoorzitter.

Lees hieronder het antwoord van ZVH