Advies liftonderhoud


 

 

Aan ZVH
t.a.v. dhr. F. van Dooren
Peperstraat 86
1502 AK Zaandam.

 

 

Betreft:                        advies liftonderhoud                                                    Zaandam,   12 december 2016.
Uw referentie:          902061
Ons kenmerk:           u12122016

 

Geachte heer Van Dooren,

Een aantal keren hebben wij gesproken over de te nemen maatregelen bij het verrichten van onderhoud aan liften. Die maatregelen zouden moeten voorkomen dat de dure oplossing van noodliften toegepast worden.

Nu daar ervaring mee is opgedaan is het tijd voor evaluatie. Aan de basis daarvan staat het onderzoeksrapport van USP, waarin ook onderzoek is gedaan naar de situatie bij liftonderhoud zonder dat daar noodliften noodzakelijk waren.

We feliciteren u met de uitkomsten van het rapport. Dat wil echter niet zeggen, aldus het rapport, dat er geen ruimte voor verbetering is.

Wij onderschrijven de aanbevelingen van het USP-rapport en adviseren daarbij het volgende in overweging te nemen:

  1. Om de communicatie te verbeteren zou een vast protocol kunnen worden opgesteld dat strikt nageleefd dient te worden. In dat protocol zou ruimte moeten zijn voor complex-specifieke situaties;
  2. Zorg er voor dat gemaakte afspraken strikt worden nageleefd en neem deze afspraken ook mee in de contracten met de onderhoudsbedrijven;
  3. Indien er een evaluatie plaatsvindt tussen ZVH en de onderhoudsbedrijven, betrek daar dan de betreffende bewonerscommissies bij of de huurders die het meest geklaagd hebben;
  4. Betrek bij het concreet invullen van de extra maatregelen en extra hulp zo veel mogelijk medebewoners, al dan niet gehonoreerd, ter bevordering van de wijk-/buurteconomie;
  5. Mocht blijken dat de verschillende situaties, wel of geen sprake van meerdere liften, geen oorzaak zijn van de verschillen in waardering door de huurders dan geven wij u sterk in overweging afscheid te nemen van Lokaliften.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering
van de BBZ d.d. 12-12-2016

Joop Lodewijk (vicevoorzitter).