Jaarvergadering BBZ 2013

Aanwezig: de dames J. Akkerman, A. Beems-van Roon, T. Buth-Kat, C. Geldorp. E.M. Groot-van Dekken, en J. Venniker

                 en de heren R. Heimenberg, R. Heij, N. Hin, J. Lodewijk, B. Regter, J. Schoen en R. Wassink

Adviseur: de heer R. Kiburg

               Verder: zie presentielijst

Afwezig: mevrouw B. Vijn en mevrouw G. Slegers

Datum: 17 oktober 2013

Locatie: Mennistenerf, H. Gerhardstraat 77, Zaandam

Verslag: mevrouw A.J. de Jong – Secretariaatservice vof De Tekst

Besprekingsverslag

 

1.

Opening

De heer Regter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Er is afbericht ontvangen van Olga de Wit (Kroonenburg).

Na de pauze – om 20.30 uur – start een discussie met directeur Frank van Dooren, met daar omheen een aantal bewoners die wisselend deelnemen aan het gesprek. Hans Luiten is de gespreksleider.

De agenda wordt vastgesteld.

 

2.

Stand van zaken

De heer Regter licht de activiteiten en speerpunten van de Bewonersraad (BBZ) toe:

De BBZ besteedt voortdurend veel aandacht aan de verduidelijking van de rollen van ZVH, de BBZ en de Bewonerscommissies. ZVH is de verhuurder, de BBZ ondersteunt de huurders als het gaat om complexoverstijgende zaken en de BC’s zijn het eerste aanspreekpunt voor zaken op complexniveau.

Speerpunten afgelopen jaar:

 • De jaarlijkse themabijeenkomst met leden van BC’s was weer succesvol, deze wordt op een vast moment voortgezet.

 • De contacten met ZVH zijn verstevigd, het overleg is zelfs zeer goed in plaats van goed te noemen en het onderlinge vertrouwen draagt bij aan een goede informatie-uitwisseling.

 • De BBZ heeft afscheid genomen van de heer Co Vrouwe, die op voordracht van de Bewonersraad een aantal jaren als lid van de Raad van Toezicht van ZVH heeft gefungeerd. De BBZ mag nu een nieuwe voordracht doen en heeft hiervoor een commissie gevormd. Uit 20 kandidaten is inmiddels een goede kandidaat gevonden, die aan ZVH en de Raad van Toezicht voorgedragen.

 • De BC’s worden nog meer betrokken bij besluitvorming en adviesaanvragen, naar aanleiding van vorig jaar gemaakte afspraken. Er zijn werkgroepen in de Bewonersraad die leden van BC’s in de conceptfase laten meelezen en reageren. Het eindadvies blijft de verantwoordelijkheid van de BBZ.

Activiteiten BBZ 2012:

 • Ondersteuning vanuit de BBZ geboden aan BC’s (12x)

 • Overleg met de directeur/bestuurder van ZVH (9x)

 • Diverse tussentijdse overleggen met medewerkers van ZVH (6x)

 • Algemeen Bestuursvergadering (12x)

 • Dagelijks Bestuursvergadering (6x)

 • Ondersteuning BC’s door DB-leden van de BBZ door middel van gesprekken en afspraken (5x)

 • Jaarvergadering

 • Vergaderingen in HoZ-verband (4x)

 • Overleg DB met RvT (3x)

 • Overleg AB met RvT (1x)

 • Overleg met gemeente Zaanstad (nieuwe samenwerkingsovereenkomst) (2x)

 • Adviezen geschreven betreffende doorstroming ouderen, ZAV, etc. (7x)

 • Werkgroepbijeenkomsten (6x)

 • Bijeenkomsten PR (8x)

 • Begeleiding bij opzet BC’s Bomenbuurt en M.L. Kingweg (2x)

 • BC’s erkend (3x)

 • Samen met ZVH de wijken in om de stand van zaken te koop staande woningen te bekijken (3x)

 • Aanwezig op uitnodigingen BC’s (6x)

 

3.

Verslag jaarvergadering 2012

Tekstueel zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld en ondertekend.

Naar aanleiding van het verslag:

Blz. 2: Het advies inzake scootmobiel staat desgevraagd op de website.

 

4.

Financieel jaarverslag 2012

Vragen naar aanleiding van ‘Resultaat t/m 31-12-2012’:

Bij 4.02 ‘externe adviseurs’ was € 9.000 begroot en is € 12.000 uitgegeven. De heer Schoen licht toe dat de advieskosten inderdaad hoger zijn uitgekomen dan voorzien. De heer Regter stelt dat de BBZ ervoor heeft gekozen meer ondersteuning in te huren voor trajecten die eerst door de Woonbond werden ondersteund en waar men geen baat had in Amsterdams advies in een Zaandamse wijk. Het betreft de Haven en E-flat Poelenburg.

Benadrukt wordt dat een dergelijke overschrijding eenmalig is.

Het verzoek om een vergelijk tussen de cijfers van vorig en dit jaar kan momenteel niet worden gehonoreerd, maar de suggestie wordt voor volgend jaar meegenomen.

Het jaarverslag 2012 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

 

5.

Begroting 2013

Blz. 3, onderaan ‘Begroting 2013’ staat bij totaal van de begroting het jaartal 2006, dit moet zijn 2013.

De heer Schoen licht toe op basis van de situatie van ZVH een begroting voor 2013 gelijk aan die voor 2012 in te dienen. Dit werd door ZVH goed ontvangen en lijkt ook haalbaar.

De begroting voor 2013 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

 

6.

Kascommissie

De heer Weerstand meldt dat hij en mevrouw Cramer de kas hebben gecontroleerd en een gedegen en zeer goed verzorgde administratie aangetroffen. Zij complimenteren de penningmeester en geven een goedkeurende verklaring af. De commissie adviseert de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen over het boekjaar 2012.

 

7.

Decharge penningmeester

Nadat de kascommissie positief advies heeft uitgebracht omtrent de decharge van de penningmeester naar aanleiding van het gevoerde financieel beleid over boekjaar 2012, neemt de vergadering dit advies over, met dank aan de penningmeester voor het door hem gevoerde financiële beleid.

 

8.

Verkiezing nieuw lid en reservelid kascommissie

Mevrouw Cramer is dit jaar aftredend, de heer D. van Arum biedt zich aan om zitting te nemen in de kascommissie in haar plaats naast de heer Weerstand. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming van D. van Arum als lid van de kascommissie.

De heer P. Pennekamp biedt zich aan als reservekandidaat.

 

9.

Aftredende/herkiesbare leden BBZ + voordracht nieuw lid

De volgende personen hebben zich herkiesbaar gesteld:

 • Mevrouw J. Akkerman

 • De heer J. Lodewijk

 • De heer B. Regter

 • De heer J. Schoen

Zij worden bij acclamatie herbenoemd.

Mevrouw J. Venniker is aftredend en niet herkiesbaar, dit in verband met een bestuursfunctie elders. Zij wordt hartelijk bedankt voor haar inzet en ontvangt bloemen en een cadeaubon.

De goede samenwerking met de Bewonerscommissies heeft ertoe geleid dat de heer

R. Heimenberg (Bomenbuurt) bereid is gevonden om toe te treden tot de Bewonersraad.

Mevrouw T. Buth-Kat wordt vandaag benoemd als erelid, zij is de oudste en al sinds de oprichting van de BBZ actief. De heer Regter illustreert met deze benoeming en een boeket bloemen dat zij er nog steeds helemaal bij hoort, zij komt door weer en wind naar de vergaderingen, dit tekent de ware vrijwilliger.

De aanwezigen gaan van harte akkoord met deze benoemingen.

De door de BR voorgedragen – en inmiddels benoemde – kandidaat voor de Raad van Toezicht is de heer Daan Klaassen. Hij is vanavond bij de jaarvergadering aanwezig.

 

10.

Pauze

 

11.

Thema: ZVH en de huidige crisis en de gevolgen daarvan voor de huurders – Frank van Dooren, directeur ZVH

Voormalig wethouder Hans Luiten is door de BBZ gevraagd het gesprek te leiden tussen ZVH directeur/bestuurder Frank van Dooren en de huurders. Hij stelt zichzelf kort voor.

De heer Luiten stelt dat uit de krant en andere media duidelijk is dat de huurders het niet gemakkelijk hebben, zij hebben baat bij zorg voor goede en betaalbare huisvesting.

Anderzijds onderkent hij dat het ook voor de corporaties niet eenvoudig is met grote van overheidswege opgelegde aanslagen en bedragen die in derivaten verdwijnen. Frank van Dooren – als directeur/bestuurder van ZVH – zit daar tussenin en moet de te varen koers uitzetten. Om die reden wil hij van zijn huurders weten wat zij willen en vinden. Hij krijgt 5 minuten om zijn dilemma’s duidelijk te maken, waarna er ruimte is voor vragen uit de zaal.

Naast de heer Van Dooren zijn namens ZVH aanwezig: mevrouw Y. de Groot, de heren K. Keizer en J. de Boer en twee mensen voor vragen over onderhoud, etc.

Toekomst ZVH

De heer Van Dooren memoreert aan een recent krantenartikel waarin de vraag wordt gesteld of ZVH over 5 jaar nog bestaat. Hij reageert daarop met een volmondig ‘ja!’. Het riep bij hem wel vragen op over het voortbestaan van banken, de euro, etc.

Kijkend naar ZVH over 5 jaar denkt hij dat ZVH het huishoudboekje goed op orde heeft, met een inkomstenkant die groter is dan de uitgavenkant, hoewel niet spectaculair. Dus is er voldoende geld beschikbaar is voor onderhoud en personeel, hoewel het aantal gekrompen zal zijn. Het probleem zal zitten in grote investeringen en het niet/verminderd kunnen lenen bij banken. Bedragen voor 2014 die nodig zijn worden geleend of zijn gespaard.

Hoewel hij beseft dat het voor huurders een moeilijke tijd is, geeft hij aan dat het ook voor de corporaties lastig is, er wordt veel geld direct doorgesluisd naar Den Haag, waardoor het niet kan worden behouden voor investeringen in de stad.

Bijzondere initiatieven

Trots is hij op het Thomashuis in Assendelft, dat is gebouwd door ZVH voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is bijzonder dat dit soort dingen in deze tijd kan worden gerealiseerd.

Onderhoud

De heer Van Dooren licht toe dat het huishoudboekje van ZVH dan wel sluit, maar dat er op basis van in het verleden genomen beslissingen nog altijd sprake is van een grote leningportefeuille, met de bijbehorende aflossingsverplichtingen nog steeds als gevolg.

De bedragen uit de onderhoudsbegroting zijn echter in principe onveranderd gebleven en de planning wordt zo goed mogelijk nagestreefd. Hij heeft begrip voor individuele gevallen waar tegenvallers worden ervaren, het gevoel dat dingen worden uitgesteld.

Een bewoner uit de Meerpaal is van mening dat wanneer de huurverhoging wel wordt doorgevoerd de huurder moet kunnen verwachten dat aan de onderhoudsplichten wordt voldaan. De Meerpaal bevindt zich in een bijzondere situatie. Door de crisis – of ‘nieuwe werkelijkheid’ – verdiept ZVH zich in de mogelijke toekomstplannen, mede omdat men niet tevreden is over de gerenoveerde woningen. Andere ontwikkeling is dat ZVH bezig is met het vestigen van een sociaal wijkteam in de Meerpaal.

Aan de heer De Boer wordt gevraagd hoe groot de schulden van ZVH zijn, dit komt neer op € 50.000 per woning (6.000 woningen), hetgeen gezien de branche vrij hoog is.

De heer W. Assink hoorde dat er geld beschikbaar zou zijn voor de Havenbuurt. Hij woont zelf in een E-flat in Poelenburg en zou in 2014 horen of sloop in 2016 en nieuwbouw gerealiseerd in 2018 nog klopt.

De heer J. Glas (Kleurenbuurt) merkt op dat de Kleurenflats uiteindelijk niet worden gesloopt, er is echter al jaren niets meer geïnvesteerd. Hij vraagt zich af wanneer ZVH weer in zoverre financieel gezond denkt te zijn. De heer Van Dooren stelt dat sommige besluiten moeten worden voorgelegd aan de RvT en er niet altijd geld kan worden verkregen of vrijgemaakt. Inmiddels blijkt het ongewenst om de flats te slopen. Binnenkort wordt met de bewoners om tafel gegaan over de toekomst van de Kleurenbuurt, vooral ook voor de middellange termijn. Hij beaamt dat dit wellicht eerder had moeten gebeuren, in elk geval hebben de huurders nu langer profijt van de lage huren (aansluitend bij de vele bezwaren tegen sloop destijds).

Voor de Havenbuurt is geld beschikbaar, het probleem zit nog in procedures (bezwaren die leiden tot vertraging).

De E-flat staat vooralsnog – zoals altijd al gecommuniceerd – op de nominatie om in sloop/nieuwbouw te worden meegenomen. Uitsluitsel hierover volgt aan het einde van dit jaar.

Mevrouw Doorgeest vraagt naar de plannen voor de Tjotterlaan, daarvoor geldt hetzelfde als voor de Meerpaal (de complexen grenzen aan elkaar).

Binnenkort zal ZVH met de BBZ een bezoek brengen aan de Kleurenbuurt en de Meerpaal.

Verdere vragen/reacties vanuit de bewoners

De heer Van Arum vraagt naar de mening van ZVH omtrent de verhuurdersheffing. De heer Marc Calon (voorzitter van de koepel van woningcorporaties) heeft daar ook een mening over. De heer Van Dooren licht toe dat de heffing eerder bedoeld was om een bijdrage in de regio te kunnen geven, nu is besloten dit ten gunste van krimpgebieden te laten komen. De heer Van Dooren is er niet zozeer op tegen, maar wenst helderheid van het rijk. Overigens pleit hij ook voor een relatie tussen kwaliteit /huurbedrag van een woning en het inkomen van de huurder.

De heer Van Arum merkt op dat er 170 miljoen zou vrijkomen dat zou terugvloeien naar de corporaties. De heer Van Dooren antwoordt dat men zich niet rijk moet rekenen, het gaat om zo’n 2,5 miljoen woningen naar rato waarvan een verdeling zou moeten plaatsvinden.

De heer J. Gruis zegt dat ZVH een zo laag mogelijke huurverhoging nastreeft, maar bij mutatie worden de woningen wel aangepast en opnieuw voor een hogere huur verhuurd. Dit betreft echter de woningen uit de vrije sector. De heer Luiten vraagt of dit dan niet de manier kan zijn om ZVH financieel gezond te krijgen. De heer Van Dooren weerlegt dit, de corporatie is verplicht om vrije sectorwoningen te upgraden bij mutatie, maar het resultaat is een duiventileffect. Mevrouw De Groot licht toe dat mensen met een inkomen tussen

€ 34.000 en € 40.000 sinds 2 jaar buitengesloten zijn van de sociale huurmarkt. Corporaties mogen geen sociale huurwoningen verhuren aan mensen met een inkomen boven € 34.000 ten koste van de doelgroep, dit op basis van landelijk beleid van verlaging van het aantal sociale huurwoningen.

De vraag over hoeveel jaar ZVH financieel gezond is is lastig te beantwoorden, zonder crisis zou dat nu zijn, op dit moment is ZVH gezond genoeg om 6.000 woningen te beheren, maar niet om te investeren.

De heer M. Wesseling vraagt of ZVH ook boven huurverhoging gaat verhogen. Dit was voorheen jaarlijks op basis van het landelijk indexeringscijfer, maar dit jaar voor het eerst daarboven, om te kunnen voldoen aan de heffingen vanuit Den Haag.

De heer F. Ubels dacht dat op de daken van het gebouw op hoek Zuidervaart/M.L. Kingweg zonnepanelen werden geplaatst, dit bleken valpalen te zijn maar de vraag of de tijd voor beleid omtrent gebruik van duurzame energie bleef in zijn gedachten.

Mevrouw A.Pieper (Kleurenbuurt) pleit ook voor energiebeleid. In haar complex is vorig jaar onderzoek gedaan naar behoefte aan dubbel glas en verwarming, wie niet meedeed werd geregistreerd als zijn de tegen, waardoor de plannen uiteindelijk niet door zijn gegaan.

Mevrouw De Groot is blij met deze pleidooien. Zij stelt dat woningen soms meer kosten aan energie dan aan huur. Zij weet dat er al initiatieven zijn maar er geldt inderdaad een meerderheid van 70% voordat maatregelen kunnen worden doorgevoerd. Zij zou het op prijs stellen als de BBZ en BC’s zouden nadenken over de bereidheid van huurders om te participeren in energiezuinige oplossingen in ruil voor lagere stookkosten.

Een aanwezige vraagt of er subsidie voor is. Dit wordt door de heer Keizer ontkend. Mevrouw De Groot stelt dat voor een try out in de Van Houtenstraat ook een eigen budget moet worden aangesproken. De heer Wesseling dringt aan op een goede communicatie over de voor- en nadelen en over eventuele Zaanstad brede initiatieven.

Mevrouw R. Dekker vraagt of het onderhoudsabonnement verkapte huurverhoging is. De heer Van Dooren vertelt dat er veel discussie met de BBZ is geweest over het APK pakket, men wilde het gratis maar dat kon niet uit. Het pakket is niet verplicht, alleen bedoeld als extra service, ZVH moet er alsnog op bijleggen. Mevrouw Dekker wordt voor meer gedetailleerde vragen doorverwezen naar de betreffende medewerkster van ZVH.

Ook een bewoonster van multicultureel wooncentrum Poort van Zuid wordt doorverwezen.

Een aanwezige vraagt waarom geisers om het jaar in plaats van elk jaar worden gecontroleerd. De heer Keizer antwoordt dat een tweejaarlijkse controle voor de veiligheid voldoende is, de heer Wesseling bevestigt dat dit ook bij Parteon geldt, in de tijd dat de ketels steeds veiliger worden. Wellicht kan hierover beter worden gecommuniceerd.

Tenslotte is er een kleine discussie over visie, een aanwezige stelt hierover te weinig te hebben gehoord. We hebben te maken met een nieuwe werkelijkheid, het ‘aantrekkelijke stad in regio’- pad is verlaten. Er wordt niet gekeken naar wat niet kan maar naar wat wel kan. De vraag waar dan op wordt ingezet kan nog niet helder genoeg worden beantwoord. ZVH is gezond voor het beheer van haar bezit, maar nog niet in staat om te investeren, ZVH bevindt zich in een resetfase en wacht op uitsluitsel uit Den Haag om kaders te kunnen scheppen voor een visie voor (middel-)lange termijn.

Ondertussen zijn leefbaarheid en betaalbaarheid speerpunten.

Er wordt gevraagd wanneer ZVH opnieuw met haar huurders in gesprek gaat. Dit positieve verzoek wordt ongetwijfeld ingewilligd.

Hans Luiten wordt bedankt voor zijn medewerking en inzet, hij ontvangt een attentie.

 

14.

Rondvraag

In de krant staat dat ZVH denkt aan verkoop van gehele complexen. Dit geldt voorlopig voor één complex. Indien de nieuwe heffing wordt doorgezet zijn wellicht nieuwe keuzes nodig, maar op dit moment niet.

Er wordt gevraagd naar de toekomst van de Boed. Hierover zijn geen bijzonderheden te vermelden.

In de Van Wessemstraat is de heer Lodewijk bezig met de oprichting van een BC, men kan daar terecht voor vragen op complexniveau.

Mevrouw J. Touwnaar (complex Bermuda, voor multiculturele ouderen) vraagt waar dit complex onder valt. Dit is een VVE en valt niet onder de BBZ, het is eventueel mogelijk om zonder stemrecht deel te nemen. Zij wordt verwezen naar de heer Lodewijk.

 

15.

Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.