Jaarvergadering BBZ

 

Aanwezig: de dames J. Akkerman, A. Beems, C. Geldorp. E. Groot, G. Slegers en
J. Venniker en de heren B. Regter, R. Heij, N. Hin, J. Lodewijk, J. Schoen, R. Schoen en R. Wassink

Adviseur: de heer R. Kiburg

Verder: zie presentielijst

Afwezig: mevrouw T. Buth

Datum: 23 mei 2012

Locatie: Mennistenerf, H. Gerhardstraat 77, Zaandam

Verslag: mevrouw A.J. de Jong – V.O.F. de TEKST

 

Besprekingsverslag

 

Actie/besluit
1. Opening

De heer Regter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Er is afbericht ontvangen van de heer Co Vrouwe (Raad van Toezicht).

De agenda wordt conform vastgesteld.

 

 
2. Stand van zaken

De heer Regter licht toe dat de Bewonersraad haar functioneren van de afgelopen 15 jaar heeft geëvalueerd en aan de hand daarvan de koers voor de komende jaren uitgezet.

 

Conclusies en speerpunten:

Bewonersraad/bewonerscommissie

 • Het verschil tussen de BBZ en bewonerscommissies moet voortdurend duidelijk worden gemaakt. De BBZ ondersteunt de huurders als het gaat om complex overstijgende zaken, de bewonerscommissies zijn het eerste aanspreekpunt voor de huurders betreffende het eigen complex.
 • De BBZ heeft in goed overleg met ZVH de verantwoording met betrekking tot de bewonerscommissies naar zich toegetrokken. De BBZ zorgt voor begeleiding van de commissies en probeert waar mogelijk nieuwe BC’s op te zetten.
 • Het streven is om van elke bewonerscommissie een vertegenwoordiger in de BBZ te hebben. Mocht dit vergadertechnisch onhaalbaar worden, kan de BBZ zich eventueel opsplitsen in een Dagelijks en Algemeen Bestuur.
 • Er zijn 3 nieuwe BC’s opgericht, de nieuwste is de Van Houtenstraat, waarvan er ook iemand toetreedt tot de BBZ.
 • Waar het moeilijk blijkt om een BC op te richten kan een tijdelijke commissie worden opgericht, waar twee afgevaardigden van de BBZ in plaatsnemen.

Jaarlijkse bijeenkomst voor BC’s

 • Naar aanleiding van de opening van Kronenburg, heeft de BBZ het plan opgevat om jaarlijks een (thematische) bijeenkomst voor leden van BC’s te organiseren, met een drankje/hapje ter afsluiting.

Website

 • De BBZ heeft een eigen website die per dag meer bezocht wordt, ook de links worden veelvuldig aangeklikt. gemiddeld 50/60 per uur.
 • De mogelijkheid wordt bekeken om BC’s een eigen pagina binnen die website te geven, waarop zij hun eigen logo en informatie kunnen plaatsen om zo interactief contact met hun doelgroep te houden. BC’s die al een website hebben, kunnen ook gelinkt worden.

Werkgroepen

 • Tot op heden zorgde een werkgroep binnen de BBZ voor een reactie op de adviesaanvragen van ZVH. Het is de bedoeling in de toekomst ook mensen uit BC’s hierbij te betrekken.

 

Vragen

 • Een aanwezige leest in de notulen dat een te koop staande woning na 6 maanden opnieuw in verhuur kan worden gebracht. Eerder was leegstand van maximaal 3 maanden toelaatbaar, met toestemming van de BBZ is dat op een gegeven moment opgerekt naar 6 maanden. Na die periode moet ZVH de woning inderdaad in verhuur brengen, tenzij er een koper is de zijn financiering nog moet afronden. De woning zal wel naar basisniveau worden aangepast en voor de nieuwe huurprijs verhuurd.
 • Signalen over leegstand blijven welkom bij de BBZ. Zoals bij activiteiten te zien is voert de BBZ hier ook controle op uit.

 

Activiteiten BBZ 2011

 • 9x overleg met de directie van ZVH
 • 6x voorzittersoverleg met de directie van ZVH
 • 11x diverse overleggen (tussentijds, inzake adviezen, etc.)
 • 9x Algemeen Bestuursvergadering
 • 5x Dagelijks Bestuursvergadering
 • 7x overleg ten behoeve van ondersteuning van BC’s
 • 7x HoZ
 • 1x Algemeen Bestuur met Raad van Toezicht
 • 2x overleg met de gemeente Zaanstad
 • 12x overleggen in werkgroepverband met betrekking tot adviezen
 • 7x werkgroep website
 • 3x werkgroep PR
 • 2x overleg voor het oprichten van de BC Van Houtenstraat
 • 1x een toespraak voor het personeel van ZVH ‘verplichtingen tegenover bewonerscommissies’
 • 4x aanwezig op uitnodiging van BC’s
 • 2x controle koopwoningen, samen met ZVH

 

Behandelde adviezen

 • Brandveiligheidsbeleid
 • Meerjarenbegroting 2012-2021
 • Beleid Scootmobiel opstelplaatsen
 • Huurverhoging 2012

 

 

 

 

3. Verslag jaarvergadering 2011

Het verslag wordt goedgekeurd, vastgesteld en ondertekend.

 

 

 

4. Financieel jaarverslag 2011

De penningmeester, de heer Jaap Schoen, licht toe dat er over 2012 sprake is van een positief resultaat van € 7.383,51. Bovendien is met een lager budget gewerkt dan voor 2011 aangevraagd (en door ZVH toegezegd).

 • Een aanwezige geeft aan het prettig te vinden het jaarverslag en de begroting voortaan samen met de agenda te mogen ontvangen. De mogelijkheid hiertoe wordt bekeken. Wellicht is publicatie via de website een goede optie.
 • Het bedrag van € 5.288,00 betreft het abonnement van de Woonbond. De BBZ is hiervan lid en betaalt contributie namens de huurders, huurders kunnen via de BBZ gebruik maken van de diensten van de Woonbond.
 • Mevrouw Slegers stelt voor de huurders (via de website) te informeren over het feit dat ze lid zijn van de Woonbond. Het moet echter wel duidelijk zijn dat bij problemen met ZVH men in eerste instantie ZVH aanspreekt. Ingeval men er niet uitkomt kan de BBZ worden ingeschakeld en via de BBZ eventueel de Woonbond. De heer Joop Lodewijk is het aanspreekpunt voor dergelijke zaken binnen de BBZ.

De suggestie wordt meegenomen.

 • De post ‘externe adviseurs’ betreft over het algemeen de advisering door Ron Kiburg, maar kan ook anders zijn.
 • Bewaking van het bewoners achterban project was wel voorzien, een deel is vorig jaar uitgegeven en een deel dit jaar. Het betreft een programma dat is opgezet om BC’s beter te betrekken en te weten te komen wat er speelt.

 

Het jaarverslag 2011 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

JS

 

 

 

 

 

 

 

 

BBZ

5. Begroting 2012

Voor 2012 is ten opzichte van voorgaande jaren een lager budget aangevraagd omdat in 2011 minder is uitgegeven dan daarvoor. De aanvraag is € 34.600, een middeling tussen het begrote en uitgegeven bedrag in 2011.

De begroting voor 2012 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

 

 
6. Kascommissie

Mevrouw Cramer meldt dat zij en de heer Roebersen de kas hebben gecontroleerd, zij hebben een gedegen en zeer goed verzorgde administratie aangetroffen.

Zij complimenteren de penningmeester en hebben een goedkeurende verklaring afgegeven. De commissie adviseert de vergadering om de penningmeester décharge te verlenen over het boekjaar 2011.

 

 

 

7. Décharge penningmeester

Nadat de kascommissie positief advies heeft uitgebracht omtrent de décharge van de penningmeester naar aanleiding van het gevoerde financieel beleid over boekjaar 2011, neemt de vergadering dit advies over, met dank aan de penningmeester voor het door hem gevoerde financiële beleid.

 

 
8. Verkiezing nieuw lid en reservelid kascommissie

De heer Roebersen is dit jaar aftredend, de heer Van Arum biedt zich aan om zitting te nemen in de kascommissie in zijn plaats, naast mevrouw Cramer. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming van de heer Van Arum als lid van de kascommissie.

De heer Evert Weerstand van de Schippershoek wordt genoteerd als reserve kandidaat.

 
9. Aftredende/herkiesbare leden BBZ + voordracht nieuwe leden

Aftredend en niet herkiesbaar is de heer R. (Rob) Schoen. Hij wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet en ontvangt bloemen. De heer Schoen blijft wel actief in BC Jasperstraat.

Hij neemt de voorzitter de wind uit de zeilen door zijn ‘carrière’ te verhalen. Hij is huurder van ZVH sinds 1957 en betaalde toen 25 gulden voor een aandeel. In 2002 werd hij actief als lid van de bewonerscommissie en –raad.

 

De volgende personen zijn herkiesbaar:

 • Mevrouw T. (Tilly) Buth
 • Mevrouw A. (Ankeline) Beems
 • Mevrouw C. (Cécile) Geldorp
 • De heer N. (Nico) Hin

Zij worden bij acclamatie herbenoemd.

 

De goede samenwerking met de Bewonerscommissies heeft geleid tot twee nieuwe mensen die zich bereid hebben verklaard om toe te treden tot de Bewonersraad:

 • Mevrouw B. (Betty) Vijn (BC Schippershoek). Zij stelt zich kort voor.
 • De heer R. (Ruslan) Uzjanov (BC Van Houtenstraat). Is niet aanwezig.

De aanwezigen gaan van harte akkoord met deze benoemingen.

 

 

 

10. Pauze

 

 
11. Huurverhoging 2012

De regering was voornemens de huur behalve met het reguliere percentage nog eens 5% extra te verhogen. Dit bleek echter niet tijdig te zijn voorbereid en gepaard te moeten gaan met door de Belastingdienst te verstrekken gegevens over huurders en is niet doorgegaan.

Er zijn nu twee mogelijkheden:

 • Inhaalslag 5% in de loop van dit jaar
 • Invoering van 5% extra huurverhoging per volgend jaar, dit is echter afhankelijk van de politiek.

Het percentage huurverhoging voor dit jaar is 2,3%.

 

 
12. Waarom een nieuw onderhouds-ABC: voordeel of nadeel

Presentatie onderhouds-ABC & (HPK)-service ZVH

De BBZ is al eerder uitgebreid geïnformeerd over welk onderhoud voor rekening voor ZVH en de huurder vielen en welk onderhoud zich in het grijze gebied bevindt.

 

Huurder

Regeling ‘kleine herstellingen’:

 • Schoonhouden woning en directe woonomgeving
 • Binnen schilderwerk
 • Klein dagelijks onderhoud (niet als gevolg van slijtage/ouderdom)
 • Reparatie van zelf aangebrachte schade
 • Onderhoud en reparatie aan zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV’s)

 

Verhuurder

Alles dat niet onder besluit kleine herstellingen valt:

 • Groot onderhoud
 • Kleine herstellingen en onderhoud dat niet voor rekening van de huurder is
  • Voorbeeld 1: bij het ophogen van tuin of bestrating is aarde/zand voor rekening van ZVH en het aanbrengen voor rekening van de huurder. Dit geldt niet voor gemeenschappelijke paden of verzakkingen door gebrek.
  • Voorbeeld 2: het schoonmaken van dakgoten is in principe voor de huurder, tenzij de goot onbereikbaar is. Dilemma is: wat is de definitie van bereikbaar. Het zou beter zijn dit op te nemen in een servicepakket om de discussie te vermijden.

 

Er wordt een servicepakket ontwikkeld waarbij de verhuurder de onderhoudsverplichting van de huurder overneemt. Dit komt in de plaats van het HPK pakket, maar voordat het nieuwe beleid wordt ingezet pleegt ZVH een inhaalslag qua HPK waarbij reparaties voor alle huurders worden uitgevoerd, ook klachten uit grijze gebied worden op kosten van ZVH afgewerkt.

Het HPK pakket kan niet tussentijds worden opgezegd, maar wordt bij nieuwe verhuringen niet meer aangeboden. De exacte voorwaarden hieromtrent worden nagevraagd.

ZVH wil het nieuwe servicepakket – met een verdeling van verplichtingen op basis van het onderhouds-ABC, maar zonder periodieke keuring – apart aanbieden. De huurder heeft dan de keuze om zelf te klussen of het abonnement te nemen. De BBZ wil het servicepakket voor alle huurders en als onderdeel van de kale huur.

 

 

 

Vragen/reacties:

 • In de Havenbuurt werd 2 jaar geleden al gecommuniceerd dat HPK gestopt was. Het huidige kluspakket wordt echter nog afgebouwd terwijl ZVH zich beijvert om de daaruit voortkomende verplichtingen na te komen.
 • In Poelenburg zijn werkzaamheden aan de riolering. Voor riolering geldt dat de aansluiting van het riool naar de woning (of erfgrens) voor rekening van ZVH is.
 • Mevrouw Vijn merkt op dat wanneer het servicepakket onderdeel van de huur wordt mensen met lagere inkomens ook lagere kosten hebben.
 • De heer Übels merkt op dat bij HPK alleen de gemelde storing wordt verholpen, voor elk bijkomend verzoek moet een aparte aanvraag worden ingediend. Hij zou het wegvallen van de periodieke keuring overigens betreuren.
 • Een aanwezige stelt dat de huurverhoging na mutatie niet bijdraagt aan een vlotte doorstroming. De heer Kiburg beaamt dat de mutatiegraad van 8 naar 6% is gegaan.
 • Een vraag van de heer Klaassen over straatverlichting leert dat armaturen/lampen niet in het servicepakket komen maar onderdeel blijven van de servicekosten van een flatcomplex. Dit aldus een vertegenwoordigster van ZVH.
 • De heer Klaassen vraagt waarom de BBZ heeft ingestemd. Er is echter nog niets definitief, er is een werkgroep vanuit de BBZ bezig met een reactie op de adviesaanvraag vanuit ZVH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Uitslag en winnaars prijsvraag

De antwoorden op de prijsvragen zijn als volgt:

1-De bewonersraad bestaat 15 jaar

2-De bewonersraad bestaat uit 14 personen

3-Het adres van de bewonersraad is Kepplerstraat 48, Zaandam

De winnaars zijn de dames Kramer, De Wit en Bandstra, zij krijgen hun prijs overhandigd.

 

 
14. Rondvraag

Een bewoner uit de Ruijterhoek geeft aan dat de route langs Ruijterveer overlast heeft door langstrekkende jongeren. Geadviseerd wordt de wijkmanager en de wijkagent in te schakelen. Het heeft ook de aandacht van Aldert van der Schaaf van ZVH.

 

Mensen met klachten worden verwezen naar ZVH. Mocht een huurder met ZVH niet tot vergelijk komen is het mogelijk de BBZ in te schakelen.

 

 
15. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.