Jaarvergadering 2011 – Bewonersraad

1.


Aanwezig:
de dames J. Akkerman, A. Beems, T. Buth, C. Geldorp, E. Groot, G. Slegers
en de heren B. Regter, R. Heij, J. Lodewijk, J. Schoen, R. Schoen (Bewonersraad), de heer R. Kiburg (adviseur Bewonersraad)

Verder: zie presentielijst

Afwezig: de heer N. Hin

Datum: 25 mei 2011

Locatie: Mennistenerf, H. Gerhardstraat 77, Zaandam

Verslag: mevrouw A.J. de Jong – vof De Tekst

 

Opening

De heer Regter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er is aan deze avond minder publiciteit gegeven dan gebruikelijk, omdat er geen thema aan verbonden is. Aan het einde van het jaar wordt een extra bijeenkomst ingelast.

Na punt 3 wordt verslag afgelopen jaar ingevoegd. De agenda wordt vastgesteld.

 

2.

Ingekomen berichten en stukken

Vanmiddag is bericht van verhindering van de vertegenwoordigers van ZVH ontvangen.

De heer Hin is met kennisgeving afwezig.

 

3.

Verslag jaarvergadering 2010

Blz. 2, punt 7: De heer Lodewijk – aftredend en herkiesbaar – heeft zitting in de BBZ namens de Jonge Arnoldusstraat in plaats van de D. Doniastraat. Dit wordt aangepast.

Het verslag wordt met inachtneming van de genoemde wijziging goedgekeurd en vastgesteld. De ondertekening vindt plaats na de aanpassing.

 

Stand van zaken Bewonersraad (BBZ): een druk maar positief jaar

ZVH heeft een andere koers ingezet qua strategie en het omgaan met bewonersraad en

commissies. De BBZ heeft ZVH de tijd gegeven voor deze reorganisatie.

Overlegstructuren:

 • Het algemeen bestuur van de BBZ is het afgelopen jaar 10 x bijeen geweest.

 • Daarbuiten heeft het dagelijks bestuur 6 bijeenkomsten gehad voor de bespreking van extra problematiek en/of ter voorbereiding van algemeen bestuursvergaderingen.

 • Er hebben 10 overlegvergaderingen met ZVH plaatsgevonden, met de directeur, deels voor toelichting van de adviezen.

 • De jaarlijkse bijeenkomst met de directeuren van de Zaanse corporaties is geweest, met positieve resultaten.

 • De jaarvergadering was vorig jaar op 27 mei en had een grote opkomst. De heer Kiburg heeft een presentatie over het Energielabel gehouden.

 • Er is 5 x vergaderd met bewonerscommissies: 2 x op verzoek van de BBZ en 3 x is de BBZ uitgenodigd om vergaderingen van bewonerscommissies bij te wonen. De BBZ zou dit graag met meer commissies zo doen.

 • Er is 3 x met een delegatie van de Raad van Toezicht vergaderd.

 • Er is 3 x vergaderd in HoZ-verband vergaderd. Het HuurdersOverleg Zaanstad is een overkoepelend overleg, waaraan de voorzitters van bewonersraden deelnemen. Vergaderingen worden uitgeschreven op het moment dat er behoefte aan is, te initiëren door wie dat wil. Afgelopen maandag is er bezwaar gemaakt tegen een wijziging waar de BBZ door ZVH niet op de hoogte was gesteld. Naar aanleiding van het overleg wordt een brief uitgestuurd.

 • Er heeft één overleg met de gemeente plaatsgevonden en via het HoZ één overleg met de wethouder. Indien nodig mag de BBZ zich 2 à 3 x per jaar tot de wethouder wenden.

Door de BBZ ontvangen adviesaanvragen en uitgebrachte adviezen:

 • Advies verkoop huurwoningen (de Bewonersraad is altijd al fel gekant geweest tegen deelkoop, inmiddels is ZVH overgestapt naar Koopgarant, een betere formule met betere voorwaarden inzake de bewoning)

 • Advies gezamenlijke geschillencommissie

 • Advies meerjarenbegroting

 • Advies strategisch voorraadbeleid (SVB)

 • Advies jaarlijkse huuraanpassing 2011.

 • Advies herbenoeming C. Vrouwe als lid van de Raad van Toezicht

De heer Vrouwe is destijds benoemd op voordracht van de Bewonersraad (huurderszetel) en aangezien hij steeds heeft aangetoond zich sterk te maken voor de ‘huurder met de krappere beurs’ is het advies voor herbenoeming gaarne afgegeven.

Voor de behandeling van adviesaanvragen is een nieuwe werkwijze afgesproken. Bij ontvangst van een aanvraag wordt deze naar alle leden van de BBZ gestuurd, waarna een ieder de kans krijgt hierop te reageren, vervolgens wordt een advies wordt geformuleerd en verzonden naar ZVH.

Verder is advies en visie uitgebracht over de leefbaarheid in Poelenburg.

Naar aanleiding hiervan is gesproken over anticiperen op de veranderingen in de verhoudingen tussen de corporatie, bewonerscommissies, bewonersraad, etc.

De corporatie richt zich erop om huurders zeggenschap over het beleid te geven, de huurders worden vertegenwoordigd door bewonerscommissies, waarvan weer een vertegenwoordiger zitting kan hebben in de BBZ. Helaas zijn er niet overal commissies en zijn niet alle commissies vertegenwoordigd in de BBZ. Het is niet eenvoudig om vrijwilligers te vinden.

Het advies leefbaarheid Poelenburg is als proef genomen. Normaalgesproken geeft ZVH een toelichting en wordt naar aanleiding van bespreking door de BBZ een advies geformuleerd. Nu is aan de vertegenwoordiger van Poelenburg gevraagd de achterban te raadplegen, er is met elkaar gebrainstormd, de wijk in gegaan, etc. Nadat alle input was verzameld is de directeur van ZVH uitgenodigd en is het onderwerp besproken met bewonerscommissie, BBZ, etc. Zo wil de BBZ steeds meer beroep doen op de huurders, als aanvulling op de BBZ. Er gaat meer richting bewonerscommissies, maar met de BBZ als eindverantwoordelijke en de heer Kiburg als toeziend tussenpersoon.

Eventueel kan voor een project of onderwerp gebruik worden gemaakt van een tijdelijke klankbordgroep.

Vragen

 • Op de vraag of andere corporaties eigen bewonersraden hebben wordt bevestigend geantwoord. Elke corporatie is wettelijk verplicht een dergelijk orgaan in te richten.

 • De suggestie vanuit de zaal om de bewonerscommissies van ZVH periodiek uit te nodigen wordt van harte gesteund. Een uitnodiging kan via de commissievoorzitter worden verstuurd, die op zijn/haar beurt de andere commissieleden uitnodigt.

 • Mevrouw Slegers vraagt of er voor het overleg met de Raad van Toezicht speciaal aanleiding voor was of dat het een regulier overleg is. De heer Regter antwoordt dat het een regulier overleg betreft, conform de samenwerkingsovereenkomst tussen ZVH en de BBZ en de statuten van ZVH.

 • Een aanwezige heeft geconstateerd dat Woningnet niet meer vrij toegankelijk is en men ingeschreven moet zijn om te kunnen inloggen. Een gemiddelde inschrijfduur is 8 à 10 jaar, hetgeen betekent dat men hiervoor al snel tussen de € 110 en € 150 betaalt. Dit is toevallig onderwerp van gesprek geweest op 23 mei jl. omdat de BBZ het uit de krant heeft moeten lezen. Verder staat het op de agenda van het HoZ. De heer Kiburg zegt hierover twee dingen: de herinschrijving (à € 10 per jaar) is bedoeld om bestandsvervuiling tegen te gaan. Verder is er geen sprake van belasting van het woonruimteverdeelsysteem, omdat woningzoekenden zelf moeten reageren op een woning.

 • Mevrouw Buth vraagt wat er met het inschrijfgeld wordt gedaan. De heer Kiburg verzekert haar ervan dat deze gelden nodig zijn voor de exploitatie van het systeem.

 • Een aanwezige vraagt zich af waarom Amsterdammers gemakkelijker een woning in Zaanstad toegewezen krijgen dan de mensen uit Zaanstad zelf. De heer Kiburg antwoordt dat dit komt dat Zaanstad een groter aanbod in het goedkopere segment heeft, hetgeen een relatief hoge instroom van mensen met lagere salarissen impliceert. Het HoZ heeft van dit onderwerp een item gemaakt en wil – net als in Rotterdam – de eisen voor toelating bijstellen. Het signaal is helder en het heeft ook de aandacht van gemeente/wethouder.

 

4.

Financieel jaarverslag 2010 en begroting 2011

De penningmeester, de heer Jaap Schoen, licht toe dat er over 2010 sprake is van een positief resultaat van € 6.491,49.

Voor 2011 is een zelfde budget als voor 2008, 2009 en 2010 aangevraagd. De aanvraag is niet verhoogd met het oog op de financiële situatie van ZVH.

Het jaarverslag 2010 en de begroting 2011 worden goedgekeurd en vastgesteld.

 

5.

Commentaar kascommissie en décharge penningmeester

De heer Roebersen meldt dat hij en de heer Van Arum de kas hebben gecontroleerd en een gedegen en zeer goed verzorgde administratie hebben aangetroffen. Zij complimenteren de penningmeester en hebben een goedkeurende verklaring afgegeven. De commissie adviseert de vergadering om de penningmeester décharge te verlenen over het boekjaar 2009. De vergadering neemt het advies over, met dank aan de penningmeester voor het door hem gevoerde financiële beleid.

 

6.

Verkiezing kascommissie

De heer Van Arum is dit jaar aftredend, mevrouw Bronja Cramer biedt zich aan om zitting te nemen in de kascommissie in zijn plaats. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming van mevrouw Cramer als lid van de kascommissie, naast de heer Roebersen.

 

7.

Aftredende, herkiesbare, nieuwe bestuursleden en nieuwe voorzitter

Aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw M.A. (Toni) Quintana. Zij wil waar nodig graag nog hand- en spandiensten blijven verrichten. Zij wordt bedankt voor haar jarenlange inzet.

Mevrouw E.M. (Erma) Groot (Vissershop) is herkiesbaar. Zij wordt bij acclamatie herbenoemd.

De goede samenwerking met de Bewonerscommissies heeft geleid tot twee nieuwe kandidaten die zich bereid hebben verklaard om toe te treden tot de Bewonersraad:

 • Mevrouw J. (Jeanette) Venniker (Poelenburg Hoogbouw, Jaspersstraat, Heinsiusstraat)

 • De heer G.W. (Willem) Wassink (Poelenburg E-flat).

De aanwezigen gaan van harte akkoord met deze twee benoemingen.

 

8.

Pauze

9.

Presentatie nieuwe website

De heer Regter licht toe dat het uitgangspunt is om huurders beter te betrekken bij het werk van de BBZ. De oude website had 2 à 3 bezoekers per dag, tijd om een moderner medium te creëren en de interactiviteit met de huurder te vergroten.

Om de behoeften van de huurders te peilen is een brief uitgegaan, onder de inzenders wordt een dagtrip met de voorzitter verloot.

De bedoeling is om een afgeschermd ledengedeelte te creëren waar huurders nadat zij zijn ingelogd naast de vele informatie een periodieke nieuwsbrief kunnen vinden, waar men kan aangeven welke interesses hij/zij heeft en of hij/zij wil meedenken in werkgroepen. Documenten en verslagen van vergaderingen zullen in alle transparantie via de website worden gepubliceerd.

Wie zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief krijgt bij het verschijnen een mail, waarna de nieuwsbrief kan worden gelezen of gedownload.

Adviseurs krijgen per mail te horen wanneer er een nieuwe adviesaanvraag is waarvoor ze dan geautoriseerd zijn en waarop zij kunnen reageren.

De website is overigens geheel onafhankelijk en wordt niet door ZVH gescreend.

Het is de bedoeling ook de bewonerscommissies een eigen plek te geven waar zij hun buurtspecifieke informatie kunnen neerzetten en in contact kunnen komen met hun doelgroep. Om de huurder met hun werk in contact te houden is het belangrijk te laten zien wat de commissie doet en welke successen er zijn bereikt.

De heer Regter laat een aantal voorbeelden zien van de mogelijkheden die de website te bieden heeft. Van wie aangeeft geen mails meer te willen ontvangen worden de gegevens uit de betreffende databases verwijderd. Het is een mooi informatief en eenvoudig bedienbaar medium, gedragen door de huurders, de kosten voor de opzet zijn € 125,00.

De heer Kiburg merkt op dat er een redactiestatuut moet worden gemaakt om de verantwoordelijkheden van de beheerders te regelen. Dit wordt meegenomen.

Op de vraag van de heer Roeberse hoe de huurders attent worden gemaakt op de nieuwe website wordt geantwoord dat alle huurders een brief ontvangen met de aankondiging van de verloting van het uitje met de voorzitter.

De heer Roeberse vraagt hoe wordt omgegaan met vertrouwelijke informatie. Er is een onderscheid tussen het algemene en het ledengedeelte. Om toegang te krijgen tot vertrouwelijke informatie dient men lid te zijn en er is een verdere uitsplitsing in autorisaties als het gaat om inzage in bijvoorbeeld adviesaanvragen.

De heer Heij merkt op dat wanneer alle huurders tegelijk worden geïnformeerd over de lancering van de website deze riskeert vast te lopen. Er wordt gedacht aan fasering.

Mensen die geen computer hebben kunnen evengoed meedoen aan de prijsvraag, zij kunnen dit ook schriftelijk kenbaar maken en schriftelijk worden voorzien van nieuwsbrieven.

Destijds konden huurders zich – alleen door middel van het indienen van een ondertekende aanvraag – aanmelden voor een gratis lidmaatschap. Dit is later niet meer opgevolgd, de update wordt nu door middel van de brief over de website gerealiseerd.

 

14.

Rondvraag

 • Mevrouw Buth vraagt hoe het is met het voormalige lidmaatschap van ZVH, waarvoor men maandelijks € 5 betaalde. Dit is omgezet naar een HPK (Huis Periodieke Keuring), waar elke huurder bericht van heeft gehad. Mevrouw Buth is erop tegen dat de huurder hiervoor moet betalen. De BBZ is van mening dat voor € 1 meer HPK voor iedereen zou moeten gelden, waarvoor er dan een rondrijdende bus wordt ingezet. Dit is onderwerp van gesprek tussen de BBZ en ZVH, de directie staat niet afwijzend tegenover dit idee.

 • Mevrouw Buth merkt op dat er nog altijd sprake is van leegstand. De BBZ heeft inmiddels een maximum periode van 6 maanden bedongen. Zodra de leegstand langer duurt wordt dit gemeld aan ZVH, waarna de betreffende woning wordt verhuurd.

 • De uitnodiging voor ledenvergaderingen worden via de bewonerscommissies verspreid. De commissies kunnen de uitnodiging desgewenst verder verspreiden.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.