Voorwoord van de voorzitter.

Het heeft even geduurd, maar hier is dan toch de eerste nieuwsbrief in 2023. De Bewonersraad (BBZ) heeft in de eerste maanden van 2023 een rustige periode gehad.

Op 31 januari kwam de eerste adviesaanvraag van ZVH “Huuraanpassing 2023”. Vervolgens heeft Renske de Wit, manager Wonen, een toelichting gegeven op ons gezamenlijk overleg van 6 februari. BBZ heeft bij de behandeling van de adviesaanvraag ondersteuning gehad van de adviseur van de Woonbond.*

Twee van onze bestuursleden zijn weer actief betrokken geweest bij het Huurdersoverleg Zaanstreek (HoZ).*
Ook heeft BBZ weer overleg gehad met ZVH, op 11 januari en op 8 maart.*

*Over bovengenoemde punten meer informatie, in deze nieuwsbrief.

Op 12 juni houdt de BBZ haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV), hiervoor wordt u van harte uitgenodigd.

Inmiddels is de klok weer een uur teruggezet en de “zomertijd” weer ingegaan. BBZ wenst u een mooie en zonnige zomer!

Met vriendelijke groet,
Esengül Toprak – Deniz,
Voorzitter BBZ.


Adviesaanvraag Huuraanpassing

Verloop
Op 31 januari 2023 stuurt ZVH de adviesaanvraag huuraanpassing 2023, met het verzoek om uiterlijk op 14 maart 2023 een advies uit te brengen.

ZVH heeft op 6 februari het huurverhogingsvoorstel, waarin drie scenario’s worden genoemd, mondeling toegelicht aan BBZ.
Naar aanleiding hiervan besluit BBZ om bij ZVH een verzoek te doen om een vierde scenario (waarbij ook huurders van label D woningen net als huurders van E, F en G label woningen een lagere huurverhoging krijgen) toe te voegen aan de drie voorgestelde scenario’s. Echter dit verzoek is door ZVH afgewezen.

Motivering afwijzing vierde scenario door ZVH
ZVH heeft aan BBZ laten weten, niet met een vierde scenario te willen komen. Omdat ZVH dit niet gerechtvaardigd vindt om de lagere huurverhoging zoals zij die voor de E, F en G labels wil doorvoeren door te trekken naar de D labels.

Het D label is een gemiddeld label en de rekening van dit scenario zou komen te liggen bij huurders van woningen met een A, B, of C label, waar ook huurders wonen met een laag inkomen. Het energielabel heeft niet de grootste invloed op de energielasten. Bovendien strookt het toevoegen van een vierde scenario niet met de door ZVH ingezette koers van een gematigde huurverhoging. Er komen te grote verschillen, waarbij een deel van de huurders fors wordt ontzien en een ander deel dit bijna maximaal voor haar rekening neemt terwijl daar ook huurders met lage inkomens wonen. In de brief is bewonersraad ZVH ten slotte gevraagd een keuze te maken uit één van de drie scenario’s zoals eerder voorgelegd.

Primair: geen huurverhoging!
BBZ ziet dat veel huurders in deze tijden met enorme prijsstijgingen van zowel voedsel als energie geconfronteerd worden. Veel huishoudens hebben grote moeite om rond te komen. Tijdens intern overleg, ook met de adviesraad, is de uitdrukkelijke wens uitgesproken om dit jaar helemaal geen huurverhoging door te voeren. BBZ spreekt daarom haar voorkeur uit voor het afzien van welke huurverhoging dan ook voor 2023.

Indien ZVH wel een huurverhoging wenst door te voeren per 1 juli 2023, zal BBZ ingaan op een voorkeur voor een scenario.

BBZ advies: scenario 3

Als ZVH een huurverhoging per 1 juli 2023 wil doorvoeren en niet akkoord gaat met ons voorstel geen huurverhoging door te voeren, gaat onze keuze uit naar scenario 3. In dit scenario wordt de huurverhoging het meest gelijkmatig verdeeld en komen voor wat betreft de inkomensafhankelijke huurverhoging de zwaarste lasten bij de sterkste schouders terecht.

Positief
BBZ ervaart het als positief dat de uitwerking van de door ZVH voorgestelde huurverhoging leidt tot een lagere huursomstijging dan de maximale huursomstijging die dit jaar is toegestaan. Ook ervaart BBZ het als positief dat wat betreft de huurverhogingen in geen enkel van de scenario’s (behalve bij de inkomensafhankelijke huurverhoging), de huurder wordt geconfronteerd met de maximale huurverhoging zoals die door de minister voor 2023 wordt toegestaan.

U kunt alle stukken hierover zoals de adviesaanvraag, het advies van BBZ en de reactie van ZVH lezen op onze website www.bewonersraadzvh.nl.


Uitnodiging openbare jaarvergadering BBZ

Op maandag 12 juni houdt de BBZ van ZVH zijn algemene jaarvergadering (ALV) in de BBZ locatie:
Buurtcentrum Kleurrijk, Ds. Martin Luther Kingweg 157a, 1503 KW in Zaandam
De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open om 19.00 uur.
De agenda voor deze avond is als volgt:

1. Opening
2. Vaststellen verslag Algemene Jaarvergadering 2022
3. Jaaroverzicht 2022
4. Financieel jaarverslag 2022

5. Kascommissie
6. Decharge penningmeester en bestuur
7. Rooster van aftreden, bestuur en adviesraad

Pauze

8. Gelegenheid voor huurders tot het stellen van vragen
9. Rondvraag
10. Sluiting

Graag tot ziens op maandag 12 juni in Buurtcentrum Kleurrijk.

De uitnodiging/agenda voor de ALV, wordt ook gepubliceerd op 17 mei en op 12 juni in de gratis huis-aan-huiskrant Nieuwsblad Zaanstad.

Als het Nieuwsblad Zaanstad in uw wijk of complex niet bezorgt wordt, dan kunt u deze ophalen in de buurtcentra en openbare bibliotheek. Voor meer informatie kunt u ook onze website bezoeken www.bewonersraadzvh.nl.


BBZ-overleg met ZVH

De volgende onderwerpen zijn besproken:
• Proces huurverhoging/huuraanpassing;
• Nieuw Huurbeleid ZVH, hierover komt later dit jaar een adviesaanvraag naar BBZ;
• Verhoging voorschot servicekosten*;
• Tegemoetkoming blokaansluiting*;
• Energiecontracten*;
• Digitale klantbenadering;
• Evaluatie huuraanpassing.
*Wat betreft de genoemde punten met een sterretje*: BBZ wordt door ZVH op de hoogte gehouden en geïnformeerd over de ontwikkelingen, bij de Overheid en Energiemaatschappijen.

Digitaal Klantenpanel.
BBZ is door ZVH gevraagd om mee te doen aan de Pilot digitale klantbenadering. Doel is om op deze wijze meer inzicht te krijgen over de verwachtingen en wensen en wat speelt er in de directe woonomgeving (veiligheid etc). Maar ook hoe kijkt u aan tegen de rol van BBZ, bestuur, adviesraad onderzoeken, of huurders mogelijk geïnteresseerd zijn om tijdelijk deel Maar ook hoe kijkt u aan
tegen de rol van BBZ, bestuur, adviesraad. Zou u daar onderdeel van willen uit maken etc. BBZ heeft in samenwerking met de adviseur van de Woonbond, een vragenlijst samengesteld in de vorm van stellingen en vragen. Deze wordt door ZVH digitaal aangeboden aan de huurders. BBZ hoopt op grote response, om de huurders te enthousiasmeren verloten wij onder de inzenders een VVV cadeaubon.


Algemeen:

• Huurders die contact willen opnemen met de Bewonersraad adviseren wij om dit niet telefonisch te doen. Er is namelijk niet dagelijks iemand van het bestuur aanwezig. Wij adviseren u om dit per e-mail (info@bewonersraadzvh.nl) te doen, wij zullen uw bericht dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.
• Bij algemene individuele klachten adviseren wij u om contact op te nemen met uw Bewonerscommissie. Als er in uw wijk of complex geen Bewonerscommissie actief is, dan dient u rechtstreeks contact op te nemen met ZVH.

Zie ook “Proces melding onderhoudsgebreken bij ZVH” op onze website!

• Bij eventuele problemen met uw buren etc, dient u contact op te nemen met “Beter Buren”. Zij kunnen mogelijk bemiddelen in deze.

De door BBZ uitgebrachte adviezen en/of instemmingen en de reactie van ZVH hierop, kunt u altijd terugvinden op onze website.