Voorwoord van de voorzitter.

De maanden september en oktober waren voor de Bewonersraad (BBZ) rustige maanden. Geen adviesaanvragen van ZVH, pas eind oktober kwam de eerste adviesaanvraag. De adviesaanvraag Begroting ZVH 2023 en Meer Jaren Plan (MJP) 2023-2032. En vervolgens begin november de adviesaanvraag Incassomomenten.

Ook kwamen er vragen van huurders over energie labels en wat de stand van zaken bij ZVH is ten aanzien van verduurzaming aan de woningen. Hierover kunt u meer lezen in de nieuwsbrief.

Op maandag 12 december heeft BBZ zijn laatste overleg van dit jaar. Maandag 9 januari 2023 starten we weer met een eerste overleg. Dit wordt een brainstormsessie hoe en met welke vragen, kunnen we de huurders middels een digitale enquête bereiken

In de tussenliggende periode wordt de post en mails regelmatig door ons gelezen.

Namens het bestuur en adviesraad wensen wij alle ZVH huurders fijne Kerstdagen en goed en gezond 2023!

 

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

 

 

Met vriendelijke groet,

Esengül Toprak – Deniz,

Voorzitter BBZ.


Gezocht nieuwe leden BBZ

De Bewonersraad ZVH is op zoek naar een nieuw bestuurslid en leden van de adviesraad. Bent u een betrokken huurder die graag wil meepraten over zaken als betaalbaarheid, wonen en duurzaamheid? Wilt u graag meedenken over adviezen aan ZVH? Bekijk dan de informatie op onze website onder www.bewonersraadzvh.nl/gezocht!


Adviesaanvragen

 Adviesaanvraag Begroting ZVH 2023 en Meerjarenplan 2023-2032:

BBZ heeft de adviesaanvraag in het overleg van 7 november uitvoering besproken. Hierbij waren twee medewerkers van ZVH aanwezig en hebben een toelichting  gegeven en vragen beantwoord. BBZ heeft op 24 november een positief advies uitgebracht naar ZVH.

Adviesaanvraag acceptbrief en incassomomenten:

Per 1 januari 2023 verdwijnt de acceptgiro definitief. Al eerder heeft ZVH de acceptgiro vervangen door een acceptbrief/factuur, voor huurders die nog geen automatische incasso hebben. ZVH wenst per 1 januari 2023 te stoppen met het sturen van deze acceptbrief (kosten € 1,90 voor de huurder per maand) en wil vanaf dan het betalen via automatische incasso of iDeal stimuleren. Data voor incassomomenten zijn in overleg met ZVH bespreekbaar. Op die manier kan de betaling van de huur beter afgestemd worden op het moment waarop de huurder zijn inkomsten ontvangt. ZVH hoeft minder herinneringen te sturen en de verwachting is dat er minder betaalachterstanden ontstaan.

Advies BBZ:

Betaling via automatische incasso/via iDeal

Wij staan in beginsel positief tegenover het voorstel om betaling via automatische incasso of via iDeal te laten plaatsvinden. In deze gedigitaliseerde tijd moet het voor iedere huurder mogelijk zijn om dit te regelen (al dan niet met enige hulp).

Advies: De bewonersraad adviseert ZVH om huurders die hulp nodig hebben bij het in orde maken van de automatische incasso en die niet zelf personen in hun omgeving hebben die hen daarbij kunnen helpen, daarbij actief te helpen of daarvoor hulp te regelen.

Wat betreft de incassomomenten heeft de bewonersraad wel enige zorgen.

Advies: De bewonersraad adviseert ZVH om ten aanzien van meerdere incassomomenten, dan ook om de algemene voorwaarden aan te passen.

In die zin dat de rente pas verschuldigd is met ingang van de dag volgende op de afgesproken dag van incasso. In afwachting van het moment waarop de algemene voorwaarden zijn aangepast adviseert de bewonersraad ZVH om in de brief waarin de diverse incassomomenten als optie worden gecommuniceerd met de huurders te beloven dat – in afwijking van de algemene voorwaarden – verzuim pas optreedt op de dag volgend op het afgesproken en door ZVH toegepaste incassomoment.

(Voorbeeld, als huurder kiest voor het incassomoment op de 20e van de maand, is de 21e de eerste dag waarop de huurder in verzuim is.)

Beide adviesaanvragen, uitgebrachte adviezen en de reactie van ZVH hierop,  kunt in zijn geheel teruglezen op onze website www.bewonersraadzvh.nl.


G1000-Wonen

In onze vorige nieuwsbrief lieten wij u weten, u op de hoogte te houden, echter er zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen te melden.


BBZ-overleg met ZVH

In de afgelopen overleggen is o.a. besproken:

Betaalbaarheid:

ZVH deelt mee dat de gemeente Zaanstad inwoners, met een inkomen tot 140% van het sociaal minimum inkomen, in aanmerking laat komen voor energievergoeding. Dit percentage was eerst 120%. Dit geldt ook voor huurders met blokverwarming. Dit mooie nieuws gaat ZVH communiceren.

Vanuit de rijksoverheid is het prijsplafond toegezegd. Pieter Omtzigt heeft een motie ingediend om mensen met blokverwarming hier eveneens onder te laten vallen. Hier wordt nog aan gewerkt. Zowel de Woonbond als Aedes ondersteunen dit.
Omdat het om veel geld gaat voor de huurders heeft ZVH al flyers in de complexen opgehangen. Donderdag 27 oktober a.s. stuurt ZVH een brief naar alle huurders met de maatregelen plus een flyer met besparingstips.
Eventueel verwijst ZVH huurders door naar buurthuizen voor hulp bij vertaling.
ZVH stuurt de informatie naar BBZ voor haar website;

ZVH toelichting op de vraag van BBZ over energie labels. Na het gereedkomen van PL Takbuurt, Statenhoek en de Bomenbuurt zijn er nog 195 woningen een E-F-G label hebben: 4%.

Er zijn 515 D-label woningen. Dit betekent dat 86% een A-B-C label heeft en er in 4 jaar tijd flinke stappen zijn gezet.

ZVH vertelt in het kort de planning van verduurzamen, na-isoleren en vervangen van kozijnen uit de jaren 80 volgt en tot slot een na rooi actie.

Een deel van de woningen is afgemeld volgens de oude rekenmethodiek. Deze worden opnieuw opgenomen. Daarnaast vindt heropname plaats in woningen waar de labels zijn verlopen.

De ambitie is verduurzaming van het bezit voor 2028 afgerond te hebben.

ZVH heeft tijdelijk een energiefixer aangesteld die in de Meerpaal tips geeft over energiebesparing en waar nodig kleine besparingsklussen uitvoert. Bij succes bekijkt ZVH of aansluitend de Omegaflats worden bezocht. Dit zijn complexen met een minder goed energielabel die niet op korte termijn worden aangepakt.

Het eerstvolgende overleg met ZVH is op woensdag 11 januari 2023. In onze volgende Nieuwsbrief doen wij hiervan kort verslag.


 

Algemeen:

  • BBZ heeft Kerstreces vanaf 19 december tot 9 januari 2023. Het bestuur checkt wekelijks de inkomende post en mails.
  • Huurders die contact willen opnemen met de Bewonersraad adviseren wij om dit niet telefonisch te doen. Er is namelijk niet dagelijks iemand van het bestuur aanwezig. Wij adviseren u om dit per e-mail (info@bewonersraadzvh.nl) te doen, wij zullen uw bericht dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.
  • Bij algemene individuele klachten adviseren wij u om contact op te nemen met uw Bewonerscommissie. Als er in uw wijk of complex geen Bewonerscommissie actief is, dan dient u rechtstreeks contact op te nemen met ZVH. Zie ook “Proces melding onderhoudsgebreken bij ZVH” op onze website www.bewonersraadzvh.nl.
  • Bij eventuele problemen met uw buren, kunt u contact opnemen met “Beter Buren”. Zij kunnen mogelijk bemiddelen in deze.

De door BBZ uitgebrachte adviezen en/of instemmingen en de reactie van ZVH hierop, kunt u lezen op onze website www.bewonersraadzvh.nl.