Bewonersraad ZVH

T.a.v. het Bestuur

Kepplerstraat 48

1501 XL ZAANDAM

uw ref.: onze ref.: 832013 Zaandam, 18 december 2015
behandeld door: Yvonne de Groot
doorkiesnr.: (075) 68 11 716

Betreft: antwoord op uw advies complexindeling doelportefeuille d.d. 7-12-2015

Geacht Bestuur,

Wij danken u voor uw advies omtrent de complexindeling doelportefeuille. In deze brief reageer ik op uw advies.

ZVH heeft eind vorig jaar het Ondernemingsplan 2015-2019 vastgesteld en door de RvT geaccordeerd. De uitwerking van dit plan vindt momenteel plaats. De complexindeling doelportefeuille is daar een belangrijk onderdeel van. Ook is in het OP vastgelegd dat de huren bij mutatie in principe naar 100% van de wettelijk toegestane huurprijs gaan, met daarbij aftoppingen om voldoende woningen in de juiste categorieën te krijgen. Het plan dat we u hebben voorgelegd, voldoet daaraan en heeft daarnaast op belangrijke punten een voor de huurders positieve aanpassing gehad.

  • De doelportefeuille is geschikt gemaakt voor het passend toewijzen dat de rijksoverheid aangeeft (huurders met recht op huurtoeslag komen alleen in een woning met een huur tot aan de juiste aftoppingsgrens).

  • Maar liefst 84% is inzetbaar voor de mensen met een huurtoeslaginkomen.

  • 55 % van de woningen wordt op deze manier afgetopt, dat wil zeggen 55% wordt níet voor de maximaal toegestane huur verhuurd.

Ik deel uw mening daarom niet dat ZVH het financiële belang van de huurders onvoldoende in het oog heeft. Op basis van het OP is nog een verbetering opgetreden. Het valt mij op dat u refereert aan de huidige actuele huur. Dat die lager is (bij alle huidige zittende huurders) dan we op termijn zullen realiseren, lijkt me evident. Veel huurders die al lang wonen, hebben een lage huur. Corporaties zijn al jaren bezig om de huren naar een niveau te brengen waarmee het bezit ook op lange termijn voor iedereen aangeboden kan blijven.

Ik stel vast dat u een vergelijking maakt met het landelijk gemiddelde door een los gegeven uit het CiP te hanteren. Landelijke gemiddelden zeggen niet veel op de woningmarkt en er zijn grote verschillen binnen de corporatiesector te zien. Ons bezit ligt in groot-Amsterdam.

18-12-2015 12:33:00/Pagina 2 van 2

De prijsontwikkeling (huurprijzen bij nieuwe verhuringen en jaarlijkse huurverhoging) in dit deel van Nederland zijn bij de meeste collega-corporaties vergelijkbaar.

Uw advies is om de doelportefeuille te herzien op basis van de omvang van de doelgroepen. Dit advies neem ik niet over om de volgende redenen:

  • De ‘doelgroep’ is praktisch gezien onmeetbaar. Iedereen in Nederland mag zich inschrijven in elke regio (2015 Huisvestingswet). En ZVH is onderdeel van Zaanstad en daarmee van groot-Amsterdam.

  • De gemeente Zaanstad heeft in de Woonvisie zeer recent vastgesteld dat de totale omvang van de sociale woning (tot €710) voorraad in principe groot genoeg is (mits de doorstroming beter wordt). Ook zegt de gemeente dat de slaagkans voor de huurders met een huurtoeslaginkomen niet slechter mag worden (huur tot €618). ZVH’s doelportefeuille voldoet daaraan.

  • De rijksoverheid beschouwt woningen tot deze grens (€618 of €574 bij 1 of 2 persoonshuishoudens) als betaalbaar en passend voor iedereen met een inkomen tot de huurtoeslaggrens.

  • Het segment ‘goedkoop’ is alleen nog relevant bij jongeren tot 23 jaar (die hebben een eigen lage aftoppingsgrens op dit segment).

  • Uw stelling dat de laagste inkomens in onze wijken zijn aangewezen op dit segment, is onjuist.

De mededeling over de Havenbuurt en Vissershop zal ik nader laten onderzoeken. Ik kom daar nog op terug. Het is niet mijn voornemen om de complexindeling te bespreken met alle bewonerscommissies. De complexindeling betreft de verhuringen in de toekomst. Het plan is ook nadrukkelijk opgesteld als samenhangend geheel, met een goede balans tussen prijs en kwaliteit, zorgend voor voldoende passend aanbod en aansluitend bij het Ondernemingsplan.

Met vriendelijke groet,
Woningcorporatie ZVH

drs. F.A.M. van Dooren
Directeur bestuurder

Frank van Dooren