Bewonersraad ZVH

T.a.v. het Bestuur

Kepplerstraat 48

1501 XL ZAANDAM

uw ref.: onze ref.: 832014 Zaandam, 18 december 2015 
behandeld door: Yvonne de Groot
doorkiesnr.: (075) 68 11 716

 

Betreft: antwoord op uw advies begroting en meerjarenbegroting d.d. 7-12-2015

Geacht Bestuur,

Ik dank u voor het uitgebrachte advies op onze begroting en meerjarenbegroting.

U adviseert om de huurstijging te beperken tot 2%, ook als er geen huursombenadering komt. Wij zijn erin geslaagd onze meerjarenbegroting sluitend te krijgen rekening houdend met de eventuele huursombenadering (een deksel op de huurstijging doordat ook alle mutatiestijgingen daarin meetellen) en met de effecten van de aftoppingen voor het passend toewijzen / complexindeling. Beide maatregelen hebben een sterk dempend effect op de huurinkomsten.

Daarmee is wat mij betreft niet gezegd dat deze 2% ook een maximum moet zijn. Verstandig financieel beleid is ons uitgangspunt. Uiteraard begrijp ik uw zorg voor de betaalbaarheid van de huren voor zittende bewoners. Ik deel ze, zeker waar het gaat om onze huurders met de laagste inkomens die al een wat hogere huur betalen. Ik verwijs verder naar de separate adviesaanvraag huurverhoging 2016.

Mijn reactie op uw opvatting over de portefeuille indeling leest u in de antwoordbrief die ik u ook heb gestuurd. Uw opvatting dat onze bedrijfswaarde extreem toeneemt, is voor uw rekening. De doorrekening is conform ons Ondernemingsplan 2015-2019 en is afgestemd met de toezichthouders. Zij vormen zich ook een oordeel over het realiteitsgehalte, mocht dat in het geding zijn.

U spreekt uw bezwaar uit over de mededeling over de investeringsbudgetten. Het gaat dan niet persé over de dalende inkomsten uit huur maar met name uit de verkoop, zo staat in het Bestuurlijk Voorwoord te lezen. Ook geef ik daar in aan dat we onze ambitie nastreven en dat we ons op de uitvoering verheugen.

Ieder jaar beoordelen wij de hoogte van de leningenportefeuille en de rentelasten. Dat doen we in het licht van de ontwikkelingen die er dan zijn (en die zijn niet altijd te voorspellen). Voor 2017 en verder liggen nieuwe keuzes voor.

Dat heb ik u in mondeling overleg al aangegeven, en ik doe nogmaals de uitnodiging aan u als Bewonersraad om samen met ons te kijken naar de ‘knoppen’ waaraan we kunnen draaien. Ik ga in ieder geval actief met de borgingsinstantie WSW in gesprek om de mogelijkheden te verkennen van het opvangen van pieken (in investeringen) door eventueel extra leningen. Wat uw vraag over de afname van €5 miljoen betreft: die hangt samen met de geplande start uitvoering van de eerste Kleurenflat.

Tot slot geeft u een advies over de aanpak van energiemaatregelen in onze woningen. Ik stel voor om dit onderwerp separaat te bespreken. Het onderwerp zal ook op de agenda komen van het stadsbrede overleg over de prestatieafspraken en het is belangrijk om daar heldere uitgangspunten over te formuleren waar we in Zaanstad mee verder kunnen.

Met vriendelijke groet, Woningcorporatie ZVH

drs. F.A.M. van Dooren

Directeur bestuurder

Frank van Dooren