Advies Wijziging Incassobeleid

Inleiding

In de december uitgave van ‘In de Buurt’ hebben wij kennis kunnen nemen van het nieuwe incassobeleid van ZVH.

De adviesaanvraag hierover is gedateerd op 19 december en heeft ons vlak voor de Kerst bereikt.

Deze gang van zaken heeft ons zeer teleurgesteld, temeer omdat met de productie van In de Buurt enige tijd gemoeid is. In deze periode had toch ook advies kunnen worden aangevraagd?

Dit roept bij het Algemeen Bestuur van de BBZ de vraag op in hoeverre ZVH nog wel serieus omgaat met adviesaanvragen en daarmee met de Overlegwet en de Samenwerkingsovereenkomst.

Over de beleidswijzigingen heeft de BBZ de volgende opmerkingen.

Huur vooruit betalen

Wij, als consumenten, zijn gewend om bij de aanschaf van artikelen en diensten pas na levering te betalen. In dat licht bezien is het vooruit betalen van de huur al bijzonder. Dat nu huurders met een uitkering, welke uitkering pas na de 23e wordt uitbetaald, onder druk worden gezet om in een periode van circa drie maanden een maandhuur te gaan inlopen, vinden wij niet kunnen. Al gaat het maar om € 100,= per maand dan nog is dat voor uitkeringsgerechtigden een onoverkomelijk hoog bedrag dat men bezwaarlijk kan missen. Het ligt meer voor de hand dat ZVH met uitkeringsinstanties overlegt ten einde de uitbetaling van de uitkering en de betaling van de huur beter op elkaar af te stemmen.

Betalingsmethodes

In de loop der decennia zijn er veel extra betalingsmogelijkheden in onze samenleving geïntroduceerd. Menigeen kan zich nog herinneren dat de huur aan de deur contant werd opgehaald.

De nieuwe betalingsmogelijkheden hebben het verwerken van betalingen vele malen eenvoudiger gemaakt. De mindere kosten hiervan hebben wij nooit teruggevonden in een lager percentage in de huur voor de administratiekosten. Aan de andere kant maken huurders nu al extra kosten om van de nieuwe betalingsmethoden gebruik te kunnen maken. We wijzen op de bankkosten van een bankpas en de extra kosten van een internetverbinding om te kunnen telebankieren.

We begrijpen wel dat ZVH extra wil besparen op kosten van betalingsverkeer, zoals de kosten van het verzenden van acceptgiro’s, echter dat dit de huurders extra geld moet gaan kosten vinden wij niet acceptabel. Een stimuleringsbeleid dient niet gepaard te gaan met boetes maar bijvoorbeeld met beloningen. Zo kunnen wij ons voorstellen dat huurders bij afgifte van een machtiging een korting op de huur wordt gegeven van bijvoorbeeld € 1,00 per maand.

Ten aanzien van contante betalingen merken wij op dat dit een wettige betaalmethode is en ons inzien gehandhaafd moet blijven.

Bovenstaande onderdelen van de voorgenomen beleidswijzigingen voorzien wij hierdoor van een negatief advies.

Vastgesteld in de bijeenkomst van het Algemeen Bestuur van de BBZ.

Zaandam, 8 januari 2014.