Voorwoord van de voorzitter.

Op maandag 13 juni jl. heeft de Bewonersraad (BBZ) weer de Algemene Leden Vergadering (ALV) voor de huurders gehouden. BBZ is tevreden over de het verloop van de ALV en de keuze om hiervoor de eigen locatie te gebruiken. Daarover hebben wij positieve reacties gekregen. Lees verder in de nieuwsbrief meer over de ALV.

De kascommissie is op 16 mei uitgenodigd en hebben de financiële controle over het jaar 2021 gedaan. Zij hebben inzage gekregen in de financiële stukken van BBZ en waar nodig uitleg gekregen van Bram Laterveer, penningmeester. BBZ wil hierbij de kascommissie, mevrouw Venniker en mevrouw Van Ommeren (huurders ZVH) hartelijk dank zeggen.

Op maandag 20 juni was het laatste gezamenlijke overleg adviesraad en bestuur, voor het zomerreces.

Het zomerreces  is vanaf  1juli tot en met 31 augustus. Het bestuur checkt in deze periode wel de inkomende post en mail.

Namens het bestuur en adviesraad wensen wij alle ZVH huurders een fijne en goede zomer toe.

 

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

 

Met vriendelijke groet,

Esengül Toprak – Deniz,

Voorzitter BBZ.


Algemene Leden Vergadering (ALV).

Op ons laatste gezamenlijke overleg maandag 20 juni jl., is de ALV geëvalueerd. Sowieso waren wij heel blij, dat de ALV weer zoals vanouds kon doorgaan.

Was de opkomst van zes huurders in 2019 teleurstellend, dit keer waren er twaalf huurders aanwezig. Een positieve ontwikkeling, wat BBZ heel fijn vind.

Maar misschien dat de geringe opkomst inhoudt dat de ZVH-huurders, tevreden huurders zijn.

Esengül, voorzitter, deed de presentatie over waarmee BBZ in 2021 bezig zijn geweest. Daarna was er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen, beantwoorden en/of advies welke weg te volgen.

 

De Kascommissie en decharge 2021:

De Kascommissie heeft geen onregelmatigheden in de financiën aangetroffen en adviseert derhalve positief.

De ALV geeft het bestuur decharge voor het door haar geleide financiële beleid in 2021.

 

Rooster van aftreden:

Bram Laterveer, penningmeester, is aftredend maar herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar. Aldus geschiedt, Bram wordt bij acclamatie herkozen.

BBZ heeft vastgesteld dat de ALV succesvol is verlopen en dat de “eigen locatie” een goede keuze is geweest.

 

Op de eerste vergadering na ons zomerreces op 5 september a.s., wordt het ALV verslag behandeld en vastgesteld.

De aanwezigen op de ALV waarvan BBZ een email adres heeft, krijgen het verslag toegestuurd.

Het verslag wordt dan ook op de website geplaatst.

 


WOZ telt minder mee in de maximale huurprijs.

 Vanaf 1 mei is de beperking van de WOZ-waarde in het woningwaarderingstelsel (WWS) ingegaan. Voor woningen met 142 of meer punten geldt dat het aantal punten dat de woning krijgt voor de WOZ-waarde, niet meer mag zijn dan 33% van het puntentotaal.

Dat betekent voor sommige huurwoningen een lagere maximale huurprijs. Voor huurders bij wie de nieuwe maximale huurprijs onder de feitelijke huurprijs ligt, betekent dit dat ze recht hebben op huurverlaging.

Circa 23.000 woningen blijven door die aanpassing beschikbaar voor de sociale woningvoorraad. En er komen circa 15.000 woningen met nu nog een te hoge vrijesectorhuur op termijn weer terug in de sociale sector. Het verschuiven van de vrije naar de sociale sector gebeurt pas bij het opnieuw verhuren van de woning.

Een klein aantal huurders kan wel huurverlaging krijgen. Het gaat om sociale huurders die een hoge huur betalen, bij wie de WWS-grens inmiddels tot boven de 142 punten is gestegen, en bij wie de WOZ-beperking leidt tot een nieuwe maximale huurprijs die lager is dan de feitelijke huurprijs die ze nu betalen.

Doe de check op de website van de Huurcommissie om te kijken of je in aanmerking komt voor huurverlaging: Bit.ly/3LL4Zot


G1000-Wonen.

Huurdersorganisatie ZVH …voorstander van burgerberaad Wonen

Zoals u misschien al in de krant heeft gelezen, willen alle woningcorporaties in Zaanstreek -Waterland dit najaar een burgerberaad organiseren voor de inwoners van onze regio. Onder de noemer G1000Wonen Zaanstreek-Waterland. Wij als huurdersorganisatie van ZVH …(of Parteon, Rochdale, WormerWonen’ of HOZ) ondersteunen dit initiatief en zijn daarom partner geworden van deze wooncoalitie.

Over de G1000Wonen Zaanstreek-Waterland
De regio Zaanstreek-Waterland heeft de langste wachttijd van Nederland voor een sociale huurwoning. Prijzen van koopwoningen blijven stijgen. De regio bestaat uit een waterrijk landschap. De vraag is hoe alle ruimte goed verdeeld kan worden. Dit is een complex vraagstuk, waar geen kant en klaar antwoord op is. Daarom willen woningcorporaties en gemeenten in gesprek met de inwoners en andere belanghebbenden in de regio, met als centrale vraag:

Hoe ziet wonen in Zaanstreek-Waterland er in de toekomst uit?

Burgerberaad
Tijdens het Burgerberaadkomen 500 inwoners uit de regio een dag bij elkaar om met elkaar na te denken en voorstellen te doen aan de gemeenten en de provincie om de problemen op de Zaanse woningmarkt aan te pakken. Die 500 inwoners worden geloot en krijgen een uitnodigingsbrief van de burgemeester van hun gemeente om mee te doen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat iedereen gehoord wordt, ook mensen die normaal gesproken niet worden bevraagd. Ook u kunt hiervoor worden uitgenodigd maar het zal pas na de zomer zijn. Tegen die tijd komen we er graag nog een keer bij u op terug.

Wij vinden het namelijk een goede kans om uw stem te laten horen.  De gemeenten, de corporaties en andere partijen zullen vooraf aangeven in een partnerovereenkomst dat ze de uitkomsten heel serieus nemen, in principe overnemen of in het openbaar aangeven waarom ze van de voorstellen van hun burgers willen afwijken.

Kortom, wij vinden het een mooi experiment om de participatie te versterken en samen oplossingen te bedenken voor de toekomst van het wonen in onze regio.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.


BBZ-overleg met ZVH.

Het eerstvolgende overleg met ZVH is op 29 juni a.s. In onze volgende Nieuwsbrief doen wij hiervan kort verslag.

Op de agenda staat op verzoek van BBZ:

  1. Huurbeleid voor de komende jaren in relatie tot de ambities van ZVH.
  2. Toekomst bewonersvertegenwoordiging.

Algemeen:

  • BBZ heeft zomerreces vanaf 1 juli tot en met 31 augustus. Het bestuur checkt wekelijks de inkomende post en mails.
  • Huurders die contact willen opnemen met de Bewonersraad adviseren wij om dit niet telefonisch te doen. Er is namelijk niet dagelijks iemand van het bestuur aanwezig. Wij adviseren u om dit per e-mail (info@bewonersraadzvh.nl) te doen, wij zullen uw bericht dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.
  • Bij algemene individuele klachten adviseren wij u om contact op te nemen met uw Bewonerscommissie. Als er in uw wijk of complex geen Bewonerscommissie actief is, dan dient u rechtstreeks contact op te nemen met ZVH. Zie ook “Proces melding onderhoudsgebreken bij ZVH”op  www.bewonersraadzvh.nl
  • Bij eventuele problemen met uw buren, kunt u contact opnemen met “Beter Buren”. Zij kunnen mogelijk bemiddelen in deze.
  • De door BBZ uitgebrachte adviezen en/of instemmingen en de reactie van ZVH hierop, kunt u teruglezen op onze website. www.bewonersraadzvh.nl