Notitie BBZ 2.0


Notitie BBZ 2.0

Samenvatting van de veranderingen die worden voorgesteld

Het bestuur van de Bewonersraad stelt enkele veranderingen voor in de organisatie van de Bewonersraad. Ook willen voor enkele onderwerpen de afspraken met de ledenvergadering vernieuwen. We vragen u als lid, als u daar reden voor ziet, om te reageren tijdens de algemene ledenvergadering. Misschien geeft dat reden tot aanpassingen, waarna kan worden ingestemd met de voorstellen van het bestuur.

• Het bestuur niet meer samenstellen uit bewonerscommissies.
Ooit besloten is om de samenstelling van het bestuur een brede basis te geven door het bestuur te laten bestaan uit leden van bewonerscommissies. In de praktijk blijkt het lastig om op die manier het bestuur samen te stellen. Menig lid van een bewonerscommissie wil best actief zijn in de buurt, maar is minder geïnteresseerd in een bestuursfunctie. Maar ook het omgekeerde komt voor: iemand heeft belangstelling voor bestuurlijk werk, maar wil niet ook nog tijd steken in de bewonerscommissie van de buurt. Het bestuur wil die koppeling wegnemen zodat geïnteresseerden niet meer geremd worden om zich beschikbaar te stellen voor het bestuur.

• Een adviesraad
Het bestuur wil leden graag uitnodigen om een bijdrage te leveren aan beleidsvoorbereiding door deel te nemen aan een adviesraad. Als je belangstelling hebt voor specifieke onderwerpen, daar ook over mee wil denken/praten in het belang van je medebewoners, maar (nog) geen zin hebt in een bestuursfunctie of daarvoor je (nog) niet geschikt genoeg vindt, kan je aan de adviesraad deelnemen. De adviesraad adviseert dus het bestuur, maar kan ook zelf onderwerpen aandragen. Het bestuur wil op deze manier meer mensen in de gelegenheid stellen een bijdrage te leveren aan de Bewonersraad. En het bestuur kan ook vaker leden raadplegen dan de twee jaarlijkse ledenvergaderingen.

• Ondersteuning en opdrachtgeverschap
Ondersteuning van het bestuur (en adviesraad) door een adviseur zijn en blijven noodzakelijk; de hoeveelheid werk en de complexiteit daarvan dwingen dat af. De samenwerking met Ron Kiburg is door de jaren heen op een natuurlijke manier gegroeid en vanzelfsprekend geworden. Maar dat gaat een keer veranderen. Dat betekent dat het bestuur een nieuwe adviseur moet vinden. En dat betekent vervolgens opdrachten formuleren, de juiste adviseur selecteren naar prijs en prestatie, de geleverde prestatie ook beoordelen, ingrijpen als die prestatie onder de maat is, enz. enz.. Kortom, het bestuur moet ook een goed opdrachtgever worden. En dat is een nieuwe uitdaging voor het bestuur.

• Vergoeding
Er moeten heel heldere afspraken gemaakt worden over de vraag of er vergoedingen betaald moeten worden aan actieve leden en, als een vergoeding verdedigbaar is, waar die vergoeding dan uit moet bestaan. De ene functie vraagt veel meer inzet dan de andere en niet iedereen draagt gelijke verantwoordelijkheden. De vergoeding kan geld zijn (bijvoorbeeld de vrijwilligersvergoeding) of de vorm hebben van opleiding, excursies e.d..

• Tot slot plezier in het werk bevorderen
Het is nieuw dat we dit thema nadrukkelijk tot doel gaan stellen; het is belangrijk dat, als je je inzet voor de huurders, het niet altijd en alleen maar zwaarwichtig moet zijn. Af en toe moeten we ook even ontspannen. We willen met de volgende initiatieven leermomenten creëren en ontspanning teweeg brengen. Dus:
– werkbezoeken afleggen, gekoppeld aan een onderwerp waar we druk mee zijn. Altijd goed om te kijken of je ergens anders wat kunt leren;
– scholing aanbieden, waarmee deskundigheid bevorderd wordt en/of waarmee je aan je persoonlijke ontwikkeling kan werken;
– themabijeenkomsten organiseren, waar zowel actieve leden als medewerkers van ZVH aan kunnen deelnemen.

Over deze onderwerpen wil het bestuur van de Bewonersraad verandering voorstellen of beleid gaan maken; wat vindt u daarvan?