Verslag en advies Selectiecommissie nieuw bestuur BBZ


 

Verslag en advies Selectiecommissie nieuw bestuur BBZ

 

Inleiding

Het huidige bestuur van de BBZ heeft besloten om samen met ZVH een wervingscampagne te starten om leden voor het nieuwe bestuur beschikbaar te krijgen. Alle huurders van ZVH hebben een brief ontvangen, er is een advertentie in het plaatselijke dagblad geplaatst en op de websites van ZVH en de BBZ zijn oproepen geplaatst inclusief profielschetsen voor voorzitter en secretaris.

Selectiecommissie

Het bestuur heeft uit haar midden een Selectiecommissie (SC) samengesteld. Deze bestond uit de volgende leden:
Joop Lodewijk (vicevoorzitter)
Cecile Geldorp (secretaris)
Esengul Toprak (penningmeester)
Ankeline Beems (2e penningmeester)
Jeannette Mozes (lid algemeen bestuur)
Ron Kiburg (adviseur/coördinator).

De SC is op 2 februari voor het eerst bijeen geweest. Tijdens de 2e bijeenkomst op 3 februari heeft Ankeline Beems zich teruggetrokken als lid van de SC en verder al haar functies in de BBZ neergelegd. Joop Lodewijk en Cecile Geldorp hebben haar bij de gesprekken met de kandidaten vervangen.

Op 8, 9, 10 en 13 februari heeft de SC een eerste gespreksronde met de kandidaten gehouden.

Eveneens op de 13e februari heeft de SC een eerste selectie gemaakt. Vervolgens is op 16 februari nog een gesprek gehouden met 2 kandidaten, waarna op dezelfde avond de selectie is gemaakt.

De volgende dag heeft de coördinator alle kandidaten gebeld en hen de uitslag meegedeeld.

De nieuwe kandidaat bestuursleden zijn uitgenodigd om op 27 februari bijeen te komen om kennis met elkaar te maken. Voorafgaande aan deze bijeenkomst heeft de SC zich gebogen over de uiteindelijke zetel- en taakverdeling. Voor de Algemeen Bestuursvergadering van 6 maart heeft de SC haar advies uitgebracht.

De kandidaten

Het aantal reacties op de uitgebreide acquisitie viel de SC bijzonder tegen. In totaal waren dat er slechts 12, waarvan er drie niet meer gereageerd hebben op verzoeken daartoe via email. Van hen waren geen adresgegevens en/of telefoonnummers bij de SC bekend.

Vanuit het huidige bestuur heeft 1 lid gereageerd, waarvan de zittingstermijnen niet overschreden waren.

De huidige penningmeester is vorig jaar nog door de Algemene Ledenvergadering in functie gekozen. Zij heeft kenbaar gemaakt beschikbaar te blijven voor die functie.

In totaal waren er dus 10 kandidaten. Tot verrassing van de SC bleek gelukkig de kwantiteit omgekeerd evenredig met de kwaliteit van de kandidaten. Het was voor de SC aldus niet eenvoudig om tot een selectie van kandidaten te komen.

De kandidaten die de selectie niet hebben doorstaan is gevraagd of zij zitting willen gaan nemen in de nieuw te vormen Advies Raad (AR). Slechts 1 kandidaat is daar niet voor gevraagd.

De kandidaten die beschikbaar zijn voor de AR zijn, in willekeurige volgorde:

Fred Sieverts uit de Russische Buurt
Ans Derlage uit de Vennenbuurt
Dirk van Arum uit de Bomenbuurt
Betty Vijn, lid Algemeen Bestuur

De SC adviseert het Algemeen Bestuur van de BBZ om de volgende leden ter benoeming voor te dragen aan de Algemene Ledenvergadering eind april dit jaar:

Voorzitter:        Umut Uçar, 28 jaar uit het Kogerveld
2e secretaris:     Renate Forst, 54 jaar uit Poelenburg

Reservelid met specifieke taken:           Marieke Hoekstra, 35 jaar uit de Rosmolenwijk als contactpersoon voor de Bewonerscommissies

Reservelid met specifieke taken:           Erik Hazeleger, 36 jaar uit de Wibautstraat als contactpersoon voor de werkgroepen van de AR, ICT-deskundige en werkbeschrijver.

Met reserveleden worden bedoeld, de leden die men gewoonlijk vicevoorzitter en/of 2e penningmees-ter noemt. Die titels doen echter geen recht aan de specifieke taken die hen is toegedacht.

Er is nog een kandidaat die de SC heeft ingeschat voor de functie van voorzitter of secretaris. Zij heeft echter door plotselinge (gezondheids)problemen in haar thuissituatie voor dit moment moeten afhaken. Dit tot haar grote spijt en teleurstelling. Zij had zich er al helemaal op de functie ingesteld, net als de SC. Mogelijk dat haar thuissituatie in het najaar verbetert. Dan wil zij graag de situatie opnieuw beoordelen.

Om deze reden adviseert de SC het Algemeen Bestuur om dispensatie te vragen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) om de huidige secretaris, Cecile Geldorp, tot de najaarsvergadering te benoemen als secretaris. Zij kan dan haar huidige taken overdragen aan het nieuwe bestuur, Renate Forst in het bijzonder. De SC is zich zeer bewust van het feit dat het nieuwe bestuur zelf zorg dient te dragen voor de voordracht aan de ALV van de post secretaris in het najaar. Zij weten in elk geval dat er een prima kandidaat mogelijk beschikbaar is.

Met Esengul Toprak als penningmeester is er aldus een compleet bestuur voor de nieuwe BBZ.

Adviezen aan het Algemeen Bestuur

De SC adviseert het Algemeen Bestuur om de huidige kandidaten in genoemde functies voor te dragen aan de ALV.

Tevens adviseert de SC om tot de voorjaarsvergadering niet maandelijks maar eens in de 14 dagen bijeen te komen en daar de kandidaten ook voor uit te nodigen. Belangrijke stukken, zoals de statuten en de samenwerkingsovereenkomst, komen in die tijd immers aan de orde en het lijkt de SC een goede zaak dat de nieuwe bestuursleden deelnemen aan het totstandkomingsproces daarvan.

De kandidaten zijn voor de bestuursvergadering van 6 maart uitgenodigd om zich aan het Algemeen bestuur voor te stellen.

Zaandam, 2 maart 2017

Namens de SC,
Ron Kiburg, coördinator.